Huslejenævn

Huslejenævnet for Nyborg Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og udlejeren, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Huslejenævnet træffer især afgørelse om:

  • huslejens størrelse
  • varsling af lejeforhøjelse
  • pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • varmebetaling

Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnet. I andre spørgsmål må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for huslejenævnet. Beløbet  pr. 1. januar 2020 er 314,- kr. 

Beløbet reguleres hver den 1. januar, jf.  boligreguleringsloven § 39. 

Indbringes en sag  efter lejeloven § 59 a, stk. 4, (nævnets afgørelse om lejens størrelse inden en udlejer, som er ejer af maks 1 udlejningsejendom, udlejer sit lejemål) skal der betales et beløb på 524,- kr. 

Udlejeren skal betale 2.180,- kr. til huslejenævnet, når en lejer får fuldt medhold i nævnes afgørelse, jf. boligreguleringsloven § 39, stk. 2. 

Ovennævnte beløb reguleres en gang årligt. 

Beløbet kan indbetales i Danske Bank på reg. nr. 4366, kontonr. 3216149734. Sammen med indbetalingen bedes det oplyst, at det er en sag til huslejenævnet og hvilken adresse sagen vedrører.

Indbringelse af en sag for huslejenævnet

skal ske digitalt via linket i den gule selvbetjeningsboks her på siden. Huslejenævnet behandler sagerne skriftligt. Men nævnet kan tage ud og se på ejendommen. Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af amtmanden og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i Nyborg Kommune.

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Få flere informationer på lejeloven.dk

Huslejenævnets adresse:
Huslejenævnet
Nyborg Kommune
Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg
E-mail: sekretariatet@nyborg.dk

Klag til huslejenævnet

Sidst opdateret 11. februar 2020