Hvad sker der efter huslejenævnets behandling af sagen?

Når huslejenævnet har truffet afgørelse i sagen, er huslejenævnet for så vidt ude af sagen og foretager ikke yderligere.

Det er dermed parterne selv, der skal sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i huslejenævnets afgørelse, har du mulighed for at bringe sagen videre til næste instans, som er Boligretten i Svendborg, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg.

Hvordan indbringes en sag for boligretten

Hverken huslejenævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer.

Sagen skal være indbragt for Boligretten inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, for at være indbragt rettidigt.

Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et eventuelt tilgodehavende.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Efterlever udlejer ikke huslejenævnets afgørelse?

Såfremt udlejeren ikke efterlever afgørelsen inden for den frist, som er oplyst i afgørelsen, kan du meddele dette til huslejenævnet. Huslejenævnet kan herefter indberette udlejeren til Grundejernes Investeringsfond (GI). 

Konsekvensen af indberetningen kan blive, at såfremt udlejer ikke har efterlevet 3 eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan udlejer ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

Sidst opdateret 29. januar 2019