Hvordan behandler huslejenævnet sagen?

Huslejenævnet afgør selv, hvilke undersøgelser der skal foretages, ligesom huslejenævnet selv indhenter de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Hvis sagens parter ønsker at udtale sig, skal dette ske skriftligt. De oplysninger, du fremlægger i sagen, bliver forelagt din modpart.

Det er vigtigt, at du svarer på nævnets henvendelse. Nævnet træffer afgørelse ud fra de oplysninger, som indgår i sagen. Manglende svar kan medføre, at nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med din modparts påstand og lægger dennes fremstilling til grund for afgørelsen, jf. Boligreguleringsloven § 42, stk. 2.

Huslejenævnet foretager ikke vidneafhøring, idet denne form for bevisførelse hører under domstolene. Kun i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden vil parterne blive indkaldt til at afgive forklaring.

Besigtigelse

Huslejenævnet kan foretage en kort besigtigelse af det omtvistede lejemål. Begge parter i sagen vil skriftligt blive indkaldt til besigtigelsen, ca. 1 uge før besigtigelsen finder sted. Besigtigelsen varer typisk 15 minutter.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter, og der en dermed stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får en svarfrist på 8 til 14 dage, men huslejenævnet kan også fastsætte en længere frist.

Du kan anmode om fristforlængelse hos huslejenævnet, hvis omstændighederne taler for det.

Huslejenævnet behandler 30 til 40 sager om året.

Sidst opdateret 26. oktober 2018