Sagsforløb i huslejenævnet

 1. Udlejer eller lejer indbringer sagen. Indbringelsen skal ske skriftligt, jf. boligreguleringslovens (BRL) § 39, stk. 1, 1. punktum

 2. Huslejenævnet opkræver et gebyr for sagens behandling, jf. BRL § 39, stk. 1. 3. punktum, såfremt gebyret ikke er indbetalt samtidig med indbringelsen af sagen

 3. Huslejenævnet identificerer tvisten, der som regel fremgår af indbringelsesbrevet

 4. Huslejenævnet registrerer og opbevarer sagen i kommunens journalsystem

 5. Inden en uge efter modtagelsen af sagen underretter huslejenævnet den anden part om indbringelsen, jf. BRL § 39, stk. 3

 6. Huslejenævnet hører parterne i sagen ved en skriftlig høring, jf. BRL § 39, stk. 3. Et manglende svar fra den ene part kan fortolkes på en måde, der falder ud til modpartens fordel, jf. BRL § 42, stk. 2

 7. Huslejenævnet kan indhente fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, jf. BRL § 40, stk. 2, sidste punktum. Det kan fx være oplysninger fra BBR-registeret, Folkeregister, om  byfornyelse, ejendomsskat, ejendomsvurdering eller forbrugsoplysninger om vand, varme, el, m.v.

 8. Huslejenævnet kan foretage besigtigelse af det omtvistede lejemål/ejendom, såfremt nævnet finder det relevant, jf. BRL § 41. Dette sker fortrinsvis i tvister om fastsættelse af leje, fraflytningstvister og vedligeholdelsesmangler

 9. Huslejenævnet drøfter sagens oplysninger og dokumentationer på et møde. Huslejenævnet træffer en afgørelse ud fra oplysningerne og dokumentationer. Nævnet kan beslutte at indhente flere oplysninger inden endelig afgørelse træffes. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. BRL § 42, stk. 3

 10. Huslejenævnet meddeler afgørelsen skriftligt til sagens parter, jf. BRL § 42, stk. 5

 11. Afgørelsen protokolleres, jf. BRL § 42, stk. 4

 12. Huslejenævnets kompetence fremgår af Lejelovens § 106, men kan også fremgå af de enkelte lovbestemmelser, særligt Boligreguleringsloven.

Sidst opdateret 17. juni 2020