Forretningsorden

Forretningsorden for Udsatteråd i Nyborg Kommune 2018-2021.

Forretningsorden for Nyborg Kommunes Udsatteråd

1.

 Udsatterådets møder afholdes for lukkede døre. Udsatterådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møderne, når der er behov for det.

2. 

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender, via sekretæren, med mindst 5 dages varsel, en dagsorden og eventuelle bilag ud til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

3.

En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes eller mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det.

4. 

Udsatterådet holder møde 4 gange årligt. Næste års møderække fastlægges ved Udsatterådets sidste møde i et kalenderår.

5.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

6.

Formanden leder mødet, forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet. Er formanden fraværende, ledes mødet af næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes møderne af den person, som Udsatterådet enes om ved stemmeflertal.

7.

Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Formanden formulerer de spørgsmål, som rådet skal stemme om. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

8.

Referat fra møderne godkendes og underskrives ved afslutning af mødet. Referaterne fra møderne er offentlige, med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne og til orientering i Social- og Familieudvalget samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

9.

Medlemmerne af Udsatterådet samt personer som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette. Et medlem, der er i tvivl om sin habilitet i forhold til en bestemt sag, skal, inden sagen behandles, give formanden for Udsatterådet besked. Der kan gives besked på mødet.

Sidst opdateret 16. december 2019