Forretningsorden

Forretningsorden for Udsatteråd i Nyborg Kommune 2018-2021.

Udsatterådets formål og målgruppe

§ 1

Udsatterådet i Nyborg Kommune har til formål at rådgive Social- og Familieudvalget omkring udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.

Stk. 2

Social- og Familieudvalget kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet og dermed få et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Udsatterådet i Nyborg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til udvalget og kommunens administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål samt bringes forslag til initiativer frem.

§ 2

Udsatterådets målgruppe er personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Funktion og opgaver

§ 3

Udsatterådet skal rådgive Social- og Familieudvalget om initiativer, der er rettet direkte mod målgruppen.

Stk. 2

Udsatterådets vurderinger er vejledende og bidrager til det samlede politiske beslutningsgrundlag.

§ 4

Udsatterådet kan af egen drift tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Stk. 2

Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Udsatterådet kan ikke fungere som bisidder eller lignende.

Stk. 3

I høringssager er det kun de lokale sociale foreninger og de socialt udsatte, der afgiver høringssvar.

§ 5

Udsatterådet udarbejder ved udgangen af kalenderåret en årsrapport med beskrivelse af deres arbejde gennem året. Årsrapporten forelægges Social- og Familieudvalget i 1. kvartal følgende år.

Stk. 2

Nyborg Kommunes overordnet politik på området varetages af Social- og Familieudvalget.

Rådets sammensætning og funktionsperiode

§ 6

Udsatterådets består af 12 medlemmer.

Stk. 2

Medlemmer skal enten bo i, eller have anden lokal forankring i Nyborg Kommune.

Stk. 3

Udsatterådet sammensættes, således der sikres viden om hele målgruppen.

Stk. 4

En tredjedel af medlemmerne i Udsatterådet, skal være brugerrepræsentanter fra udsatte området, en tredjedel fra lokale sociale organisationer, og en tredjedel fra Byrådet og administrationen. Der udpeges 2 medlemmer blandt Byrådets medlemmer, og 2 medlemmer udpeges blandt Socialafdelingens administration / decentrale institutioner.

§ 7

Efter indstilling fra borgere, brugere og interesseorganisationer i Nyborg Kommune, udpeges Udsatterådets medlemmer af Social- og Familieudvalget.

Stk. 2

Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper til ved offentligt annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet.

§ 8

Udsatterådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2

Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Social- og Familieudvalget har udpeget medlemmerne. Socialafdelingen indkalder til mødet.

Stk. 3

På det konstituerende møde vælger Udsatterådet formand og næstformand blandt sine medlemmer. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten afgøres valget ved lodtrækning.

Rådets virksomhed

§ 9

Udsatterådet holder møde 4 gange årligt. Den ordinære møderække fastlægges ved Udsatterådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2

Der kan indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt formanden ønsker det, eller mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

§ 10

Udsatterådets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2

Udsatterådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 11

Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender, via sekretæren, med mindst 5 dages varsel, en dagsordenen og eventuelle bilag ud til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

Stk. 2

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 3

Formanden formulerer de spørgsmål, som rådet skal stemme om.

Stk. 4

En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes eller mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det.

Stk. 5

Referat fra møderne godkendes og underskrives ved afslutning af mødet.

Stk. 6

Referaterne fra møderne er offentlige med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne og til orientering i Social og Familieudvalget samt på kommunens hjemmeside.

§ 12

Formanden leder mødet, forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet.

Stk. 2

Er formanden fraværende ledes mødet af næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes møderne af den person, som Udsatterådet enes om ved stemmeflertal.

§ 13

Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller mødelederens stemme, der er afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

§ 14

Udsatterådet udarbejder for hver valgperiode en handlingsplan. Handlingsplanen evalueres årligt som en del af Udsatterådets årsrapport.

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 15

Medlemmerne af Udsatterådet samt personer som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2

Et medlem, der er i tvivl om habilitet i forhold til en bestemt sag, skal inden sagen behandles, give formanden for Udsatterådet besked.

Sekretariatsbetjening af Udsatterådet

§ 16

Socialafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet.

Stk. 2

Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren.

Stk. 3

Sekretariatsbetjeningen omfatter mødeindkaldelse, udarbejdelse af dagsorden, referat og offentliggørelse af diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægning af møder og øvrige aktiviteter.

Økonomiske forhold vedrørende Udsatterådets virksomhed

§ 17

Udgifterne til rådets arbejde afholdes af Socialafdelingen på baggrund af det årlige budget, der udarbejdes af Byrådet.

Sidst opdateret 24. juni 2018