Vedtægter

Herunder kan du læse Udsatterådet's vedtægter.

§ 1 - Udsatterådets formål og målgruppe

Udsatterådet i Nyborg Kommune har til formål at rådgive Social- og Familieudvalget omkring udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.

Social- og Familieudvalget kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet og dermed få et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Udsatterådet i Nyborg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til Social- og Familieudvalget og kommunens administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål samt bringes forslag til initiativer frem.

Udsatterådets målgruppe er personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

§ 2 -Udsatterådets funktion og opgaver 

Udsatterådet skal rådgive Social- og Familieudvalget om initiativer, der er rettet direkte mod målgruppen.

Udsatterådets vurderinger er vejledende og bidrager til det samlede politiske beslutningsgrundlag.

Udsatterådet kan af egen drift tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Udsatterådets medlemmer kan ikke, i deres funktion som medlem af udsatterådet, fungere som bisidder eller lignende. 

I høringssager er det kun repræsentanter fra de lokale sociale foreninger og de socialt udsatte, der afgiver høringssvar.

Udsatterådet udarbejder for hver valgperiode en handlingsplan. Handlingsplanen evalueres årligt som en del af Udsatterådets årsrapport.

Udsatterådet udarbejder ved udgangen af kalenderåret en årsrapport med beskrivelse af rådets arbejde gennem året. Årsrapporten forelægges Social- og Familieudvalget i 1. kvartal følgende år. 

Nyborg Kommunes overordnede politik på området varetages af Social- og Familieudvalget. 

§ 3 - Udsatterådets sammensætning, konstituering og funktionsperiode

Udsatterådet består af 12 medlemmer.

Medlemmer skal enten bo i eller have anden lokal forankring i Nyborg Kommune.

Udsatterådet sammensættes, således der sikres viden om hele målgruppen. 

En tredjedel af medlemmerne i Udsatterådet skal være brugerrepræsentanter fra udsatte området, en tredjedel fra lokale sociale organisationer, og en tredjedel fra Byrådet og administrationen. Der udpeges to medlemmer blandt Byrådets medlemmer, og to medlemmer udpeges blandt Socialafdelingens administration / decentrale institutioner.

Social- og Familieudvalget udpeger Udsatterådets medlemmer, efter indstilling fra borgere, brugere og interesseorganisationer i Nyborg Kommune. 

Der skal vælges to suppleanter som er brugerrepræsentanter og to suppleanter som repræsenterer lokale sociale organisationer.

Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer til, ved offentligt annoncering, at indstille medlemmer til Udsatterådet. Brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt i og viden om udsatte grupper kan indstilles.

Udsatterådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Social- og Familieudvalget har udpeget medlemmerne. Socialafdelingen indkalder til mødet. 

På det konstituerende møde vælger Udsatterådet formand og næstformand blandt sine medlemmer. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten afgøres valget ved lodtrækning.

§ 4 - Udsatterådets arbejdsvilkår

Udsatterådet fastsætter selv sin forretningsorden. I Udsatterådets forretningsorden fastsættes mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform. 

Socialafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet. 

Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren

Sekretariatsbetjening omfatter mødeindkaldelse, udarbejdelse af dagsorden, referat og offentliggørelse af diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægning af møder og øvrige aktiviteter. 

Udgifterne til rådets arbejde afholdes af Socialafdelingen på baggrund af det årlige budget, der udarbejdes af Byrådet. Udsatterådets budget anvendes i overensstemmelse med rådets virksomhed og dækker arrangementer, transport til arrangementer, kurser m.m.

Der udbetales ikke diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til Udsatterådets medlemmer. Udgifter til transport til Udsatterådsmøder dækkes ikke. 

§ 5

Ændringer af vedtægter sker ved simpelt flertal i Nyborg Kommunes udsatteråd. Mindst halvdelen af rådet skal være til stede. Vedtægtsændringer kræver efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Sidst opdateret 17. december 2019