Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i Byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Sidst opdateret 30. august 2014