Udvalg

§ 7. Dersom Byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Byrådet, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren for Byrådet, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

Stk. 3 . Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

Sidst opdateret 30. august 2014