Ung i Nyborg - Nyborg Kommunes Ungepolitik

Ungepolitikken: 

  • er for unge i alderen 15-25 år i Nyborg Kommune
  • er udarbejdet af Ungeudvalget og unge i Nyborg Kommune
  • bakker op om gode ungefællesskaber og den selvorganiserede ungekultur i Nyborg Kommune
  • indeholder udvalgte temaer, visioner og mål valgt af Ungeudvalget og unge i Nyborg Kommune, der evalueres hvert 4 år.
    • I tilknytning til politikkens udvalgte temaer og visioner arbejder Ungeudvalget med en dynamisk 2-årig handleplan med konkrete mål, aktiviteter og indsatser, således at handleplanen er aktuel i forhold til unges ønsker og behov
  • berører ikke temaer og emner, der er indeholdt i Nyborg Kommunes øvrige politikker.

God fornøjelse.

Indledning

I Nyborg Kommune giver vi hinanden tid og rum til fordybelse, begejstring og udfoldelse.

Nyborg Kommune er for alle – for børn, voksne, ældre og unge borgere. Der bor 32.012 borgere i Nyborg Kommune, hvoraf 3694 er borgere i alderen 15-25 år1, hvilket er 11,5 % af kommunens befolkning.

Ungeudvalget har haft til opgave at skabe en Ungepolitik og har i løbet af 2019 undersøgt og talt med unge om unges ønsker og behov for at give unge gode rammer for et godt og attraktivt ungeliv i Nyborg Kommune.

Tak til Ungdomsringen for konsulentbistand, til de unge, der deltog i Ungdomsringens fokusgruppeinterview for oplysning om behov og inspirerende statements og til medlemmerne af Ungeudvalget i Nyborg Kommune for en aktiv og indlevende indsats.

I har gjort en forskel og resultatet ses her med Nyborg Kommunes Ungepolitik Ung i Nyborg.

Nyborg Kommunes Ungepolitik skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. I forhold til at være ung og sund anbefaler og støtter Ungeudvalget de mange oplysende og forebyggende sundhedsindsatser og trivselsaktiviteter for unge, der iværksættes i andre politiske udvalg.

Nyborg Kommunes Ungepolitik Ung i Nyborg forankres under Ungeudvalget.

Ungeudvalget i Nyborg Kommune har været bredt sammensat af unge, politikere og ansatte i Nyborg Kommune.

Med håbet om, at I vil tage godt imod Nyborg Kommunes Ungepolitik Ung i Nyborg.

Kenneth Muhs, borgmester og Tilde Nielsen, formand for Ungeudvalget

1 Kilde, Nyborg Kommune, Servicekontoret, den 5. december 2019.

Vision

  • Nyborg Kommune er kommunen, hvor unge tages alvorligt og indgår i gensidigt forpligtende fællesskaber
  • Nyborg Kommune er kommunen, hvor unges visioner, tanker, drømme og idéer kan blive til virkelighed
  • Nyborg Kommune er kommunen, hvor unge og familier med unge har lyst til at bosætte sig

Ungelivet

Et godt ungdomsliv i Nyborg Kommune giver unge mulighed for at udfolde sig og derigennem udvikle sig til engagerede medborgere.

Nyborg Kommune vil støtte selvorganiserede ungemiljøer og give unge mulighed for at tilegne sig kompetencer som aktive medborgere og medskabere af ungelivet i kommunen.

Unge er forskellige – I Nyborg Kommune ser vi det som en styrke fordi idéer og udfordringer belyses fra flere vinkler og er med til at skabe god udvikling for unge og for kommunen som helhed baseret på ansvarlighed og hensyntagen til hinanden.

Ung i Nyborg er en politik for unge i alderen fra 15 – 25 år, en aldersgruppe, der spænder vidt og som har forskellige behov.

Et levende og inspirerende Ungdomshus skal bidrage til et godt og attraktivt ungeliv i Nyborg Kommune.

Ungdomshuset skal være stedet, hvor unge i forskellige aldersgrupper og fra forskellige miljøer kan mødes og inspirere hinanden på tværs, og hvor unge kan dyrke fællesskabet ung-til-ung.

Unge er med til at skabe liv i byen og præge bybilledet. Byens små oaser og lokalområder, hvor unge mødes bør videreudvikles i samarbejde med unge, så også unges behov imødekommes.

Byen skal opleves som en oplevelsesrig, fleksibel og en tryg ramme at være i for alle borgere.

Demokrati og inddragelse

I Nyborg Kommune har unge mulighed for at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor de inddrages, får ansvar og indflydelse.

Unge skal opleve, at de er en naturlig del af fællesskabet. Det er med til at styrke deres demokratiske kompetencer og giver erfaring med, hvordan de kan søge politisk indflydelse på beslutninger, der vedrører dem.

Beslutninger med betydning for unge skal i høring blandt målgruppen, således at de med aktiv deltagelse kan få reel indflydelse. Unges input er et vigtigt bidrag til udvikling af kommunale indsatser. Det gælder ikke kun for emner, der har umiddelbar interesse for unge, men for alle områder af Nyborg Kommunes drift og udvikling, hvor Nyborg Kommune har brug for og værdsætter unges perspektiver.

Nyborg vil være kendt som en kommune, hvor unge oplever, at der er kort vej fra idé til handling. Konkrete initiativer og idéer skal understøttes på en måde, så unge tages alvorligt, og hvor de oplever at indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med relevante kommunale aktører.

Sidst opdateret 02. juli 2020