Hønsehold

Her finder du det gældende regulativ for hønsehold under 30 høns samt beslægtede former for fjerkræ i byzone- og sommerhusområder.

Regulativ for hønsehold

Regulativet er lavet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 1. Gyldighedsområde

Stk. 1. Regulativet er gældende for hønsehold under 30 høns (incl. haner og kyllinger) samt beslægtede former for fjerkræ i byzone- og sommerhusområder.

Stk. 2. Reglerne tilsidesætter ikke evt. bestemmelser i eksisterende servitutter, deklarationer, lokalplaner og byplanvedtægter.

§ 2. Regler for indretning og drift af hønsehold

Stk. 1. Hønsehold skal etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård, der skal sikre, at hønsene ikke kan færdes frit.

Stk. 2. Hønsegårde og hønsehuse skal være etableret mindst 2,5 meter fra skel. Hønsegården kan evt. kræves afskærmet mod nabo.

Stk. 3. Huse til fjerkræ, såvel eksisterende som nye, skal overholde gældende byggelovgivning og der skal ansøges/anmeldes til Nyborg Kommune.

Stk. 4. Det er kun tilladt at have højst 8 høns (incl. kyllinger og haner).

Stk. 5. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted. Nedgravning af gødning skal foretages på en sådan måde, at det ikke giver anledning til forurening af grundvand, jord eller overfladevand.

Stk. 6. Holdes der haner eller hanekyllinger, skal hele hønseholdet holdes inde i et mørklagt hus i nat- og morgentimer i tiden kl. 22-07 på hverdage. Lørdage og søn- og helligdage dog til kl. 08.

Støjgener i nat- og morgentimer fra et hønsehold uden haner medfører at hønseholdet skal holdes inde i hønsehuset efter ovennævnte tider.

Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret.

Stk. 7. Støjende haner og hanekyllinger der er til gene for naboer, vil til enhver tid kunne kræves fjernet fra ejendommen.

Stk. 8. Giver fjerkræholdet i øvrigt anledning til gener, eller overtrædes nærværende regulativ, kan Nyborg Kommune meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger eller om nødvendigt kræve dyreholdet, anlægget og indretningen fjernet.

§ 3. Dispensation og klage

Stk. 1. Kommunens afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan der efter ansøgning dispenseres fra bestemmelserne i § 2.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet

Overtrædelse af regulativet eller forbud/påbud udstedt i henhold til § 2 kan straffes med bøde.

§ 5. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft 1. februar 2001.

Godkendt af Nyborg Byråd 8. januar 2001.

Før man etablerer hønsehold

Hønseholdet kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør etableringen altid ske under ordnede forhold.

Kommunen anbefaler, at kommende ejere af hønsehold altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold samt placeringen af hønsegården. På den måde kan man som kommende hønseholder tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Foder skal opbevares så det ikke tiltrækker rotter.

Er du i tvivl, så kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller miljøkontoret i Teknik- og Miljøafdelingen. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til hønsehold?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider