Skriv dit barn op

Her kan du skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub. Du kan også læse om kommunens pasningsgarantier og regler for venteliste.

Selvbetjening

Med Digital Pladsanvisning kan du:

  • Søge om plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.
  • Tjekke dit barns placering på ventelisten.
  • Søge om og beregne økonomisk friplads.
  • Melde dit barn ud af dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO og klub.

Hvis du vil skrive dit barn op

Du kan skrive dit barn op til plads i dagtilbud fra barnets fødsel.

Pr. 1. januar 2022 er den bedst mulige anciennitet ved ansøgning om dagtilbud barnets 1 måneds fødselsdato. Den bedst mulig anciennitet opnås ved at skrive op til dagtilbud inden barnet fylder 1 måned. Ansøges der om dagtilbud efter barnets 1 måneds fødselsdato, er ansøgningsdatoen barnets anciennitet.

I dagplejen er det muligt at starte til den 1. eller 16. i måneden.

I vuggestue og børnehave er startdatoen den 1. i måneden. 

Hvis du vil melde dit barn ud

Der er én måneds udmeldelsesfrist i forbindelse med udmeldelse af dagtilbud.

Udmeldelse kan ske på følgende datoer:

  • Dagpleje - den 15. eller sidste dag i måneden.

  • Vuggestue - den sidste dag i måneden.

  • Børnehave - den sidste dag i måneden.

Er der børn, som ønskes flyttet af pædagogiske årsager, tages der konkret stilling i de enkelte sager.

Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning.

Pasningsgaranti

I henhold til Dagtilbudsloven §§ 23 og 27 er alle børn garanteret pasning, fra de er 26 uger og indtil skolestart.

Pasningsgarantien er en sikkerhed for, at barnet tilbydes plads i dagtilbud. Det er ikke en garanti for et tilbud om plads i en bestemt institution.

I Nyborg Kommune er der pasningsgaranti med et varsel på to måneder til den efterfølgende 1. eller 16. i måneden - afhængig af dagtilbudstype.

Retningslinjer for pladsanvisning

Nyborg Kommune anviser plads i dagtilbud cirka en måned før, barnet skal starte.

Hvis du vil acceptere eller afvise en plads, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning. Svarfristen er fem dage. Hvis Digital Pladsanvisning ikke har modtaget din tilbagemelding, inden svarfristen udløber, tilbydes pladsen til et andet barn. I særlige tilfælde (for eksempel ferie) kan svarfristen forlænges.

Pladser tildeles efter anciennitet. Børn med særlige sociale, pædagogiske eller pasningsmæssige behov kan efter konkret faglig vurdering bryde anciennitetsprincippet.

Endvidere kan Pladsanvisningen vægte hensynet til den konkrete børnesammensætning, alder og etnicitet, hvis dette har betydning for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde i det konkrete dagtilbud.

Valg af børnehave og venteliste

Forældre har ret til at ønske et konkret dagplejehjem eller en konkret daginstitution. Barnet vil dermed stå til overflytning, hvis pladsen bliver ledig, og barnet har den højeste anciennitet til pladsen.

Retten til at ønske en konkret plads er til stede én gang i henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til skolestart.

0-2 årige

Børn i alderen 0 - 2 år tilbydes plads i dagplejer og vuggestuer. 

  • Ønsker du plads i dagpleje, kan du indgive tre ønsker til konkrete dagplejehjem. Så vidt det er muligt imødekommer vi førsteprioriteten. Er dette ikke muligt, og dit barn tilbydes plads i et andet dagplejehjem, har dit barn fortsat mulighed for at stå på venteliste til førsteprioriteten.

  • Ønsker du en vuggestueplads til dit barn, og dette ikke kan imødekommes, tilbyder vi automatisk en dagplejeplads til den ønskede behovsdato. Det er så muligt at stå til overflytning til den først prioriterede vuggestueplads. Søskende har ikke fortrinsret til vuggestueplads.

I vuggestue er startdatoen den 1. i måneden. I dagpleje er det muligt, at starte den 1. eller 16. i måneden.

3-5 årige

Når du søger om en børnehaveplads til dit barn, kan du angive tre ønsker.

Dit barn vil, i det omfang det er muligt, blive tilbudt plads i den først prioriterede børnehave. Er dette ikke muligt, og dit barn tilbydes plads i anden børnehave, har dit barn mulighed for at stå på venteliste til førsteprioriteten.

Børn tilbydes børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år. I forbindelse med anvisning til børnehave i forlængelse af dagpleje/vuggestue, bliver børnene automatisk udmeldt herfra.

Børn i vuggestue i aldersintegrerede institutioner har førsteprioritet til ledige børnehavepladser i samme institution.

Søskendebørn har fortrinsret til en plads i børnehave før andre, hvis det er muligt for børnehaven at indskrive flere børn, i den pågældende måned barnet fylder 3 år.

Brug af dagtilbud i anden kommune

Der er mulighed for pasning i en anden kommune, end den du bor i.

Det betyder, at dit barn kan blive skrevet op til dagtilbud i Nyborg Kommune, selvom du ikke er bosat i Nyborg Kommune. 

Du kan også søge om dagtilbud i en anden kommune, hvis du har bopæl i Nyborg Kommune. Du skal kontakte den pågældende kommune for nærmere information om deres regler og eventuelt ventelistelukning.

I forbindelse med flytning til/fra Nyborg Kommune er det muligt at bibeholde sit nuværende dagtilbud. Den nye kommune, du bosætter dig i, overtager opkrævningen af forældrebetalingen og yder tilskud efter gældende regler.

Ved flytning fra en kommune til en anden skal kommunerne kontaktes hurtigst muligt, når flyttedatoen ligger fast.

Du skal være opmærksom på, at det kan være dyrere at få passet dit barn i en anden kommune, hvis dagtilbuddet er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i den kommune, du bor i. Det er den kommune, du bor i, der opkræver forældrebetalingen og eventuelt ekstra forældrebetaling.

Det er ikke muligt at benytte dagtilbud i flere kommuner.

Kontakt

Har du spørgsmål til pladsanvisningen?

Linda Bundgaard

Pladsanviser

Mere information