Fremtidens ældrepleje

Nyborg Kommune ønsker også i fremtiden en ældrepleje, som imødekommer borgernes behov og samtidig tager højde for den stigende ældrebefolkning og et faldende arbejdsudbud. Derfor er der igangsat en proces med bred involvering af borgere og andre parter, som skal munde ud i en ny samlet ældrepolitik for Nyborg Kommune.

Du er velkommen til at sende dine idéer og input til fremtidensaeldrepleje@nyborg.dk

www.viskaber.nyborg.dk kan du løbende følge med i processen om Fremtidens Ældrepleje og komme med dine input.

Se kommissoriet for Fremtidens Ældrepleje.

Se mere om det borgermøde om Fremtidens Ældrepleje, som blev afholdt 30. maj 2022.

Baggrund for projektet
På nuværende tidspunkt ser vi ind i en fremtid, hvor ældrebefolkningen stiger markant samtidig med et faldende arbejdsudbud. Det er estimeret, at der i 2030 mangler 290 social- og sundhedshjælpere og assistenter i Nyborg Kommune. Samfundsøkonomiske prognoser forudser et pres på velfærden og den service, der skal leveres.

Til trods for, at danskerne generelt lever længere, er sundere og mere aktive, kan der med den stigende ældrebefolkning forventes flere ældre med behov for pleje og flere ældre, der lever med en kronisk sygdom og demens.

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen går i en retning med kortere indlæggelsestid på sygehuset samtidigt med mere behandling i nærmiljøet enten i borgerens eget hjem, i et sundhedshus/nærhospital eller via telemedicinske løsninger.

Det betyder, at fremtidens ældre forventes at have andre og mere komplekse behov, som kræver nye kompetencer og bedre tværfaglige og sammenhængende forløb samt en ledelse og organisering, der understøtter dette.

En ny sundhedsreform i 2022 og en national sundhedspolitik og ældrepolitik forventes at sætte en retning for tiltag i det tværsektorielle samarbejde og nye måder at organisere og varetage opgaverne på, bl.a. ved et styrket tværfagligt samarbejde, der er organiseret i selvstyrende teams omkring borgerne.

For at blive bedre rustet til denne udvikling, er der behov for en debat om, hvad det kræver for at fremtidssikre, udvikle og nytænke ældreplejen, så ældre også i fremtiden oplever en godt ældreliv.

På den baggrund ønsker Ældreudvalget, at der igangsættes en proces og debat om fremtidens ældrepleje med bred involvering af både borgere, pårørende, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, Seniorråd og andre relevante aktører.