Kontingentstøtte til børn og unges fritidsaktiviteter

Du har mulighed for at søge om kontingentstøtte til dit barns fritidsaktivitet.

Kontingentstøttepuljen er fordelt for 2023

Nyborg Kommune tilbyder børn og unge i alderen 6-16 år økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre unge.

Støtten gives til hel eller delvis dækning af kontingentudgiften. Støtten udbetales direkte til foreningerne.

Følgende er gældende for at modtage støtte: 

  • Barnet må ikke i forvejen være tilknyttet en klub/forening.

  • Kontingentstøtten kan være op til 1.500 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingentprisen.

  • Koster fritidsaktiviteten mere end 1.500 kr., skal forældre selv betale restbeløbet.

  • Der gives ikke støtte til træningstøj/udstyr.

  • Støtten kan tildeles i op til to år, og der søges for et år ad gangen.

  • Støtten kan som udgangspunkt kun gives til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune (oprettet på Nyborg Kommunes fritidsportal) og Nyborg Kulturskole.

    Gå til Fritidsportalen her

  • Støtten kan ikke gives til transport af barnet til en fritidsaktivitet. Forældrene skal sørge for, at barnet møder op og deltager.

Når kontingentstøtten er godkendt

Når kriterierne er opfyldt, er det efter ”først til mølle”-princippet.

Tilbuddet er ikke fastsat ved lov. Derfor er der ingen mulighed for at klage i forbindelse med tilsagn eller afslag.

Forældremyndighedsindehaver skal selv efter tilsagn fra Social og Familie kontakte foreningen for at aftale nærmere omkring barnets deltagelse.

Tilbuddet er afhængigt af, at foreningen sender opkrævning til EAN: 5798007026561 med angivelse af ”Kontingentstøtte” og barnets navn. NemHandel Fakturablanket kan benyttes til dette enten via cvr-nummer eller personnummer.

Sådan søger du 

Du kan søge om kontingentstøtte til dit barns fritidsaktivitet via digital selvbetjening på denne side, når ansøgning for 2024 åbner. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til kontingentstøtte?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider