Nyhed, tilføjet 11. juli 2023

Ekspropriation til etablering af ca. 0,5 km enkeltrettede fællesstier langs Kertemindevej i Aunslev, samt pålæg af oversigtsservitut på fire ejendomme

Byrådet i Nyborg Kommune har vedtaget, at anlægge enkeltrettede fællesstier på begge sider af Kerteminde-vej fra Odensevej og til byskiltet på Kertemindevej. Det vil alene være nødvendigt at erhverve et permanent areal fra én ejendom, da fællesstierne etableres inden for det nuværende vejareal på størstedelen af strækningen. For at sikre bedst mulige oversigtsforhold vil der blive pålagt en oversigtsservitut på fire ejendomme.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 9. august 2023, som angivet nedenfor:

  • 09.00: matr.nr. 8g Aunslev By, Aunslev, beliggende Kertemindevej 24, 5800 Nyborg
  • 09.30: matr.nr. 31c Aunslev By, Aunslev, beliggende Skovgyden 2, 5800 Nyborg
  • 10.00: matr.nr. 47c Aunslev By, Aunslev, beliggende Kertemindevej 16, 5800 Nyborg
  • 10.30: matr.nr. 50b Aunslev By, Aunslev, beliggende Bystævnet 2, 5800 Nyborg
  • 11.00: matr.nr. 23c Aunslev By, Aunslev, beliggende Kertemindevej 2, 5800 Nyborg

Se projektbeskrivelse for 9. august her

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses nedenfor og/eller på adressen, Torvet 1, 5800 Nyborg i tidsrummet fra den 11. juli 2023 til den 9. august 2023.

Ekspropritationsplan 1

Ekspropritationsplan 2

Ekspropritationsplan 3

Deklaration om oversigtsareal

Arealfortegnelse nr 1

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nyborg Kommune, Jeppe Bonde. E-mail: jpbo@nyborg.dk, tlf. 2112 3875.