Nyhed — 01. juni 2021

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 324

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 324 for en lagerhal ved Lollandsvej i Nyborg.

Byrådet har 25. maj 2021 vedtaget lokalplan nr. 324 for en lagerhal bed Lollandsvej i Nyborg endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmeside 2. juni 2021.

Se lokalplan nr. 324 her

Planens indhold

Lokalplan nr. 324 har til formål at muliggøre opførelsen af en lagerhal på op til 260 m2. Lokalplanen er udarbejdet som et tillæg til Lokalplan nr. 204 – Udvidelse af erhvervsområde vest. En ny bebyggelse skal derfor ligeledes overholde bestemmelserne i Lokalplan nr. 204.

Lokalplanen fastsætter, at en ny bygning max. må være 260 m2. Ligeledes opsættes der bestemmelser, der sikrer, at plantebæltet, som er etableret foran Nyborg Genbrugsstation, forlænges, således at det vil løbe foran en ny lagerbygning.

Lokalplanen fastholder bestemmelserne fra Lokalplan nr. 204 vedrørende en max. bygningshøjde på 12 meter samt øvrige bestemmelser om bygningers fremtræden.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi ikke modtaget nogen indsigelser. Planen er derfor vedtaget uden ændringer i forehold til forslaget.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.