Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen består af fem grupper. Find kontaktoplysninger, åbningstider og ansvarsområder her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Teknik- og Miljøafdelingen?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Erhverv og Bæredygtig Udvikling

Erhvervs- og udviklingschef Lars Almind Knudsen, tlf. 5172 7419, e-mail: laka@nyborg.dk

Tilbyder service, vejledning og sparring i alle aspekter, både for etablerede virksomheder og for iværksættere.

Erhverv og Bæredygtig Udvikling har ansvaret for:

 • Kort og GIS
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Salg af byggegrunde
 • Kollektiv trafik
 • Tilsyn med offentlig støttet byggeri – almene boliger
 • Lån til betaling af ejendomsskatter
 • Udlejning af ældreboliger
 • Bæredygtighed
 • Grøn omstilling

Plan og Natur

Afdelingsleder Charlotte Markvardsen, tlf. 6333 7927, e-mail: cma@nyborg.dk

Klima, Plan og Natur har ansvaret for:  

 • Kommune-, lokal-, og sektorplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • Bygningsbevaring og byfornyelse
 • Udviklingsprojekter
 • Slotsprojekt
 • Detailhandel
 • Vådområder
 • Kystbeskyttelse
 • Klimaprojekter
 • Naturbeskyttelse, § 3 dispensation
 • Naturpleje
 • Offentlighedens adgang
 • Fortidsminder og sten- og jorddiger
 • Skovrejsning
 • Vandløb
 • Vandhandleplaner
 • Grønt Danmarkskort
 • Ammoniakfølsom natur
 • Bade- og bådebroer
 • Metaldektorer
 • Hegnsyn

Trafik, Byg og Miljø

Teknik- og miljøchef Jacob Juhl Harberg, tlf. 6333 7000, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Trafik, Byg og Miljø har ansvaret for:  

 • Vejmyndighed for kommuneveje og private fællesveje
 • Anlægsprojekter
 • Gadelys og trafiksignaler
 • Trafiksikkerhed
 • Kørsels- og parkeringstilladelser
 • Råden over vejareal
 • Udlejning af pladser og arealer   
 • Midlertidig overnatning                                 
 • Asfaltarbejder
 • Gravetilladelser
 • Broer og bygværker
 • Ledningsarbejder og afvanding
 • Særtransporter (specieltransporter)
 • Strøm til diverse arrangementer
 • Strøm på udlejningsarealer
 • BBR
 • Skimmelsager
 • Byggesagsbehandling
 • Landzonetilladelse
 • Ejendomsskat og udstykningssager
 • Miljøtilsyn/godkendelser for landbrug
 • Indvindingstilladelser/boringer - drikkevand
 • Spildevand – påbud og tilladelser
 • Rottebekæmpelse
 • Jordforurening
 • Affald
 • Miljøtilsyn/godkendelser for industri
 • Forpagtninger
 • Vedligeholdelse, bygge- og energiprojekter på kommunale ejendomme
 • Udlejning af kommunale lejligheder
 • Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet
 • Post, journal, dagsordener og udvalgsbetjening

Vej og Park

Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Afdelingsleder Bettina Fisker, tlf. 6333 7948, mobil: 3016 1411, e-mail: bof@nyborg.dk

Vej og Park har ansvaret for:

 • Anmeld huller i vejen
 • Vintertjeneste
 • Fortove
 • Stier (ikke på Volden)
 • P-pladser
 • Vand på veje, (vejafvanding (ikke vandløb)
 • Affald på vejareal
 • Strande/badebroer
 • Offentlige toiletter (toilet ved Lauses grill - Havnefogeden)
 • Tilladelser til råden over vejareal, gravetilladelser, overkørsler, skiltning m.m.
 • Broer og underføringer
 • Vejtræer/beplantede hegn
 • Oversigtsarealer langs veje
 • Skilte, autoværn og andet vejudstyr
 • Rabatter
 • Ukrudtsbekæmpelse på vej, sti og fortov
 • Bjørneklo langs veje og kommunale vandløb
 • Grøfter
 • Vandløb
 • Parker og grønne områder
 • Voldanlægget
 • Skove
 • Fortidsminder
 • Fodboldbaner
 • Legepladser
 • Blomsterbede
 • Kolonihaver

Nyborg Marina

Havnepromenaden 8, 5800 Nyborg.

Havnemester Lis Mylenberg, tlf. 6333 7983, e-mail: lim@nyborg.dk

Få flere oplysninger om Nyborg Marinas hjemmeside her

Kontakt

Har du spørgsmål til vores teknik- og miljøchef?

Jacob Juhl Harberg

Teknik- og miljøchef