Teknik- og Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen består af otte grupper. Find kontaktoplysninger, åbningstider og ansvarsområder her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Teknik- og Miljøafdelingen?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Klima, Plan og Natur

Afdelingsleder Charlotte Markvardsen, tlf. 6333 7927, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk 

Klima, Plan og Natur har ansvaret for:  

 • Kommune-, lokal-, og sektorplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • Bygningsbevaring og byfornyelse
 • Udviklingsprojekter
 • Slotsprojekt
 • Detailhandel
 • Vådområder
 • Kystbeskyttelse
 • Klimaprojekter
 • Naturbeskyttelse, § 3 dispensation
 • Naturpleje
 • Offentlighedens adgang
 • Fortidsminder, sten- og jorddiger
 • Skovrejsning
 • Vandløb
 • Vandhandleplaner
 • Grønt Danmarkskort
 • Ammoniakfølsom natur
 • Bade- og bådebroer
 • Metaldetektorer
 • Bæredygtighed
 • Grøn omstilling
 • Kort og GIS

Vej og Trafik

Teamleder Asoth Veerasingham, tlf. 6333 6838, mobil: 2368 0407, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Vej og Trafik har ansvaret for:

 • Vejmyndighed for kommuneveje og private fællesveje
 • Anlægsprojekter
 • Gadelys og trafiksignaler
 • Trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik
 • Kørsels- og parkeringstilladelser
 • Råden over vejareal
 • Udlejning af pladser og arealer
 • Asfaltarbejder
 • Gravetilladelser
 • Broer og bygværker
 • Ledningsarbejder og afvanding
 • Særtransporter (specieltransporter)
 • Strøm til diverse arrangementer
 • Strøm på udlejningsarealer

Byggesag, Miljø, Ejendomme og Teknisk Sekretariat

Teknik- og miljøchef Jacob Juhl Harberg, tlf. 6333 7949, mobil: 2138 8238, e-mail: jjha@nyborg.dk 

Byggesag har ansvaret for:

 • BBR
 • Skimmelsager
 • Byggesagsbehandling
 • Landzonetilladelse
 • Ejendomsskat og udstykningssager
 • Midlertidig overnatning
 • Post, journal, dagsordener og udvalgsbetjening

Miljø har ansvaret for:

 • Miljøtilsyn/godkendelser for landbrug
 • Indvindingstilladelser/boringer – drikkevand
 • Spildevand – påbud og tilladelser
 • Rottebekæmpelse
 • Jordforurening
 • Affald
 • Miljøtilsyn/godkendelser for industri

Ejendomme har ansvaret for:

 • Forpagtninger
 • Vedligeholdelse, bygge- og energiprojekter på kommunale ejendomme
 • Udlejning af kommunale lejligheder

Teknisk Sekretariat har ansvaret for:

 • Post / journal, dagsordener og Udvalgsbetjening
 • Sekretariatsbetjening for Hegnssynet
 • Sekretariatsbetjening for Bevillingsnævnet
 • Sekretariatsbetjening for Havnens Kontaktudvalg
 • Økonomikonsulent på det tekniske område

Vej og Park

Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Afdelingsleder Bettina Fisker, tlf. 6333 7948, mobil: 3016 1411, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Vej og Park har ansvaret for:

 • Anmeld huller i vejen
 • Vintertjeneste
 • Fortove
 • Stier (ikke på Volden)
 • P-pladser
 • Vand på veje, (vejafvanding – ikke vandløb)
 • Affald på vejareal
 • Strande/badebroer
 • Offentlige toiletter (toilet ved Lauses grill)
 • Tilladelser til råden over vejareal, gravetilladelser, overkørsler, skiltning m.m.
 • Broer og underføringer
 • Vejtræer/beplantede hegn
 • Oversigtsarealer langs veje
 • Skilte, autoværn og andet vejudstyr
 • Rabatter
 • Ukrudtsbekæmpelse på vej, sti og fortov
 • Bjørneklo langs veje og kommunale vandløb
 • Grøfter
 • Vandløb
 • Parker og grønne områder
 • Voldanlægget
 • Skove
 • Fortidsminder
 • Fodboldbaner
 • Legepladser
 • Blomsterbede
 • Kolonihaver

Nyborg Marina

Havnepromenaden 8, 5800 Nyborg.

Havnemester Lis Mylenberg, tlf. 6333 7983, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Nyborg Marina har ansvaret for:

 • Havnemyndighed
 • Bådpladser udlejning
 • Bådekran, (søsætning og optagning)
 • Mastekran
 • Bådstativer
 • Vinteropbevaringsplads
 • Havnekontor
 • Gæstebåde og autocampere
 • Servicebygninger med toilet, bad og vaskeri
 • Masteskur
 • Garnhytter
 • Arrangementer fx Sankt Hans, Vegvisir kapsejlads, Danehof mv.
 • Diverse servicering af sejlere, brugere og beboere
 • Vedligehold
 • Højvandssikring
 • Udviklingsprojekter
 • Slæbested
 • Klubber og foreninger
 • Kommunikation, fx hjemmeside, facebook, nyhedsbreve, medier mv.
 • El og vand
 • Bøjer i indsejling og kanal
 • Belysning
 • Økonomi
 • Hoppepude
 • Grønne områder
 • Opholdsområder med grillpladser, bænke mv.
 • Sikkerhed
 • Salg af brændstof
 • Automater med salg af gæstebilletter, bad, slæbested mv.
 • Spildevandspumpe
 • Miljøstation
 • Affaldsstationer
 • Sejlerstue
 • Reglementer, regulativer mv.
 • Kort

Kontakt

Teknik- og miljøchefen

Jacob Juhl Harberg

Teknik- og miljøchef