Beskæring af beplantning og renholdelse af kommunens veje

Hække, buske og træer langs veje og stier pynter, men af hensyn til trafiksikkerheden skal de klippes og beskæres.

Hvad gør kommunen?

Kommunen renholder og ukrudtsbekæmper alle kørebaner på offentlige veje og alle offentlige stier og pladser.

Uden for by og bymæssig bebyggelse foretager vi alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Fælleshegn klippes én gang årligt og græsrabatter slås to gange årligt.

Hvad skal grundejerne gøre?

Grundejere ved offentlige veje og stier med adgang til disse skal renholde og ukrudtsbekæmpe fortovet ud for ejendommen. Ved privat fællesveje eller stier skal grundejerne renholde og ukrudtsbekæmpe både kørebane, fortov og sti ud for ejendommen.

Beplantning

Som grundejer er du forpligtet til at holde beplantningen ud mod veje, cykelstier, fortove og stier beskåret og klippet således, at det ikke er til gene for færdslen eller vejenes istandsættelse.

Du skal også klippe, så færdselstavler, vej- og gadenavneskilte og lignende er synlige.

Hvor meget skal klippes?

Træer, buske og hække skal beskæres således:

Guide til beskæring

Hjælp til dem, der hjælper dig

Det kan være besværligt – ofte direkte farligt – at være renovationsarbejder, postbud eller fra hjemmeplejen, så husk, det er altid grundejernes eget ansvar at holde indkørsler, trapper med mere til den enkelte ejendom i ordentlig stand. På den måde opnår du at modtage post, få afhentet renovation og få hjælp fra hjemmeplejen.

Tænk på din skraldemand

Husk, der er altid følgende krav til adgangsvej og placering:

  • Adgangsvejen ind til affaldsbeholderen/stativet skal have et fast og jævnt underlag af fliser, asfalt eller lignende.

  • Vejen fra affaldsbeholderen/stativet til renovationsbilen må højest være 30 meter.

  • På hele adgangsvejen skal der være en frihøjde på 2 meter og en bredde på 1 meter.

  • Låger og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Affaldsbeholderen/stativet skal stå på fast underlag, der skal være frit omkring affaldsbeholderen/ stativet og god belysning.

Kontakt os

Har du spørgsmål til beplantning og renholdelse?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider