Strategi for 'En samlet by' – plan for Nyborgs bymidte

'En samlet by' er navnet på en strategi for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år.

Planen indeholder fire strategiske tilgange til at videreudvikle de centrale dele af Nyborg by:

  • "Mere af Nyborg i Nyborg"
  • ”Forbindelser som skaber nærhed”
  • ”Mødesteder for alle i hele byen”
  • ”Aktive funktioner som styrker bylivet”

Planen opstiller derudover konkrete strategiske retningslinjer for tre delområder: Bykernen, inklusiv havnen, Svanedammen ved Nyborg Station og arealerne langs Storebæltsvej inklusiv Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Målet med strategien er blandt andet at skabe bedre sammenhæng mellem bykernen, havnefronten, Nyborg Station og områderne ved Storebæltsvej. For at nå dette mål peger strategien på, at der skal skabes gode rammer for bylivet, bedre forbindelser for især fodgængere og cyklister, og at nye byområder skal bygge på Nyborgs mange kvaliteter.

Strategien sætter også rammerne for, hvordan arealerne langs Banegårdsalleen og Lynfrost-grunden bør omdannes, så de understøtter strategiens mål.

Planen blev endeligt vedtaget af Nyborg Byråd 26. marts 2019.

Nyborgs bymidte til debat

Planforslaget 'En samlet by' var i offentlig høring i perioden 4. december 2018 til 29. januar 2019. I høringsfasen har der været en række tiltag til dels at involvere, dels informere borgerne om planforslagets indhold og den igangværende høring: Bemandet pop-up-butik i Korsgade, omrejsende plancheudstilling, digitalt værktøj til forslag til cykelparkering og byvandringer.

Der indkom i perioden høringssvar fra 22 borgere, foreninger og andre parter. Derudover blev der indsamlet 46 input i pop-up-butikken i Korsgade, der var åben i perioden 30. november til 20. december 2018. Høringssvarene omhandler alt fra konkrete input til byrumsløsninger, trafik, og nye parker, til anvendelsen af Cirkuspladsen og Storebæltsvej 10, den tidligere Lynfrost-grund.

Næsten alle høringssvar og input indgår i det videre arbejde med de tre delområder i strategiplanen: Bykernen, Storebæltsvej og Stationsområdet, såvel som i kommunens løbende arbejde med at forbedre forholdene for cyklister og for at gøre byen tilgængelig for alle brugere. Byrådet har besluttet ikke at arbejde videre med enkelte høringssvar, der ikke vurderes, at være forenelige med planens formål og overordnede principper.

Du kan læse alle høringssvar, input fra høringsbutik og den hvidbog der er udarbejdet efter høringen.

Vi starter allerede i 2019

Sammen med planforslaget har byrådet også godkendt en række konkrete projekter samlet i kataloget ”Lille handling med stor effekt”. I budget 2019 er der afsat 6 mio. kr. til udmøntning af projekterne.

Du kan læse mere om projekterne i idékataloget her

Baggrundsmateriale

Som baggrundsmateriale til planarbejdet er der blevet udarbejdet en byrumsanalyse for planområdet med fokus på området ved Nyborg Station og områderne langs Storebæltsvej.

Analysen supplerer en tidligere byrumsanalyse for Nyborgs bykerne, der er udarbejdet i 2014.

Du kan tilgå analyserne herunder.

Byrumsanalyse 2018

Byrumsanalyse 2014

Miljøvurdering af planforslaget

'En samlet by – Strategisk udviklingsplan for Nyborg' er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering af planer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen.

Klager over miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 48 stk. 4 kan indholdet af miljøvurderingen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Klagen skal dermed indsendes senest 30. april 2019.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på denne hjemmesider. På klagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, blandt andet korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

I nogle tilfælde er det gratis at klage, mens det i nogle sager koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Kontakt os

Har du spørgsmål til strategi for udviklingen af det centrale Nyborg?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider