Nyhed, tilføjet 22. apr. 2022

Danehofpulje 2022 - anden runde

Nyborg Kommune har oprettet en Danehofpulje. Der tages nu hul på anden runde, da der stadig resterer puljemidler. Der er frist for ansøgninger 31. maj 2022.

Med Danehofpuljen giver Nyborg Kommune tilskud aktiviteter, side events og arrangementer under Danehof 2022, der afholdes 12.-14. august. Alle ansøgninger behandles af styregruppen for Danehof.

Formålet med puljen er at give lokale frivillige og foreninger mulighed for at engagere sig i Danehof, der afholdes hvert år den første weekend i juli – 2022 dog undtaget på grund af Tour de France. Puljen er på 100.000 kr. for 2022.

Med puljemidlerne kan Nyborg Kommune understøtte ansøgernes igangsætning og gennemførelse af egne Danehofaktiviteter og -arrangementer under Danehof 2022 til glæde og gavn for kommunens gæster og borgere. Der må ved afholdelse af aktiviteter og oplevelser gerne kræves deltagerbetaling.

 • Puljen støtter igangsætning af aktiviteter og oplevelser, der forholder sig til et eller flere temaer i relation til Danehof og Middelalderen
 • Puljen støtter aktiviteter, der afvikles i perioden 12. august 2022 til 14. august 2022
 • Puljen støtter aktiviteter og oplevelser, der foregår i Nyborg Kommune
 • Puljen vægter, at aktiviteten er målrettet enten børn, unge eller voksne
 • Puljen støtter tiltag der kan bidrage til større inklusion og tilgængelighed for borgere, der normalt ikke ville have adgang til Danehof
 • Aktiviteter og oplevelser skal bidrage til Danehofstemningen med referencer til Nyborgs middelalderhistorie. Det kunne eksempelvis være:
  • Produktion eller indkøb af middelalderdragter til foreningens medlemmer, som kan bruges til deltagelse i arrangementer, underholdning eller promovering af Danehof.
  • Opsætning af foredrag eller rundvisninger med emner fra perioden år 1200-1550.
  • Materialer til aktiviteter i forbindelse med formidlings-, underholdnings- eller stemningsskabende tiltag
 • Andre kreative ideer, der kan forankre Danehof endnu mere lokalt.
 • Det bliver prioriteret, at puljemidlerne anvendes til aktivitet, der kan genbruges.
 • Puljen administreres af styregruppen for Danehof.

Ansøgningsfristen er 31 maj 2022. Puljen uddeles i en runde torsdag 9. juli 2022. Ansøgningen sendes til eventkoordinator Maria Dam, e-mail:  mrda@nyborg.dk. Der skal i ansøgningen svares på følgende:

 • Formål og indhold for aktiviteten/oplevelsen
 • Tema: hvilket tema forholder aktiviteten/oplevelsen sig til
 • Målgruppe for aktiviteten
 • Geografi og sted: hvor aktiviteten/oplevelsen vil kunne gennemføres i Nyborg Kommune
 • Samarbejdspartner/-e og rollefordeling
 • Budget med angivelse af hvad der specifikt søges tilskud til
 • Kontaktoplysninger: navn, adresse, tlf.nr, og mailadresse på den person eller forening, som er ansvarlig for aktiviteten/oplevelsen.

Udbetaling sker som udgangspunkt forlods efter aftale med ansøger.

Ansøger forpligtes til at give en tilbagemelding, når aktiviteten er gennemført med en kort evaluering – herunder antal deltagere/publikum, regnskab inklusiv bilag. Al indkøb af materiale tilfalder Nyborg Kommune såfremt aktiviteten/oplevelsen ikke ønskes videreført efterfølgende år.