Nyhed, tilføjet 11. mar. 2022

Hvordan har vi det i Nyborg Kommune?

Resultater fra den regionale sundhedsprofilundersøgelse for Nyborg Kommune er offentliggjort.

I foråret 2021 besvarede godt 2.600 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år bosiddende i Nyborg Kommune spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, hvor de forholdte sig til en række spørgsmål om deres sundhed og trivsel.

Nu er resultaterne offentliggjort sammen med resultaterne for hele Region Syddanmark. De tegner en sundhedsprofil af borgere i Nyborg Kommune, som giver anledning til både glæde og bekymring.

Borgerne i Nyborg Kommune ryger mindre end tidligere. Det gør mig stolt, at vores indsatser for rygning har båret frugt. Til gengæld står det ikke for godt til med den mentale trivsel, og mange har fået flere kilo på sidebenene, hvilket selvfølgelig er bekymrende. I Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil vi på førstkommende møde dykke længere ned i resultaterne og drøfte om det giver anledning til at ændre fokus eller iværksætte yderligere tiltag.

Jan Reimer Christiansen, Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Antallet af rygere er faldet i forhold til tidligere år

Der er sket en positiv udvikling i andelen af rygere i Nyborg Kommune. Fra 2017 til 2021 er andelen af daglige rygere faldet fra 20,1 % til 15,8 %. Markant færre i Nyborg Kommune (1,4 %) bruger snus o.lign. end i gennemsnittet for Region Syddanmark (3,1 %).

Færre drikker for meget end tidligere

Andelen af borgere i Nyborg Kommune, der overskrider Sundhedsstyrelsens tidligere lavrisikogrænse for indtag af alkohol (14/7 genstande om ugen for mænd/kvinder) er faldet støt i perioden 2010 til 2021 fra 21,2 % i 2010 til 14,5 % i 2021. Andelen, som overskrider af den tidligere højrisikogrænse for tiltag af alkohol (21/14 genstande om ugen for mænd/kvinder) har været støt faldende i årene 2010 til 2017, men er steget fra 5,8 % i 2017 til 6,6 % i 2021. Gennemsnittet for Region Syddanmark i 2021 lå på 5,4 %.

Stadig flere er svært overvægtige

Der er i 2021 sket en stigning i andelen, som har moderat eller svær overvægt med BMI over 25. I 2021 er 58,8 % moderat eller svært overvægtige og det er flere end ved målingen i 2017, hvor andelen var 57,2 %. Udviklingen kan delvist hænge sammen med, at over halvdelen målt i 2021 - 55,3 % - i Nyborg Kommune ingen form for motion dyrker hverken i forening eller på egen hånd. Gennemsnit for Region Syddanmark ligger i 2021 på 52,8 %.

Flere end tidligere år lever med kronisk sygdom

Andelen af borgere i Nyborg Kommune med en kronisk sygdom er i perioden 2010-2021 steget fra 35,1 % til 42,2 %, hvilket udgør en stigning på 7,1 procentpoint. Gennemsnittet for Region Syddanmark viser samme tendens med en stigende andel af borgere, der har en langvarig sygdom fra 34,1 % i 2010 til 38,7 % i 2021, altså en stigning på 4,6 procentpoint.

Flere end i de foregående år har det mentalt dårligt

17,6 % af borgerne scorer lavt på den mentale helbredsskala, og andelen har været støt stigende siden 2010, hvor andelen var 8,7 %. For Region Syddanmark som helhed var gennemsnittet i 2021 på 16,7 %.

Fakta om undersøgelsen

Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark. Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, gennemfører i fællesskab undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

I 2021 blev godt 300.000 danskere inviteret til at besvare et omfattende spørgeskema med 56 fælles nationale spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel samt en række spørgsmål, der var specifikke for de enkelte regioner.

Sundhedsprofilundersøgelsen af danskernes sundhed blev første gang gennemført i 2010, dernæst i 2013, 2017 og den netop offentliggjorte i 2021. En del spørgsmål i undersøgelsen har været gennemgående, hvilket kan bidrage til at vise nogle tendenser over tid. Næste undersøgelse finder sted i 2025.

Det er imidlertid vigtigt at have for øje, at dataindsamlingen til sundhedsprofilen 2021 er gennemført i en periode, hvor der stadig gjaldt en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19- pandemien. Dette har med stor sandsynlighed påvirket nogle af resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for vores liv har været så markant anderledes, end vi har været vant til. Resultaterne i skal således ses i lyset heraf og konklusioner om udviklingen skal således foretages med forsigtighed.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Tlf. 4021 8438, e-mail: jrc@nyborg.dk

Trine Ulf Enslev, leder af Sundhed og Forebyggelse.
Tlf. 2146 2314, e-mail: tum@nyborg.dk