Nyhed, tilføjet 04. sept. 2023

Nye tal belyser unges sundhed og trivsel i Nyborg Kommune

I alt har 1.181 elever fra 7.-9. klasse og unge mellem 15-25 år svaret på en lang række spørgsmål om deres sundhed, adfærd og trivsel. Besvarelserne er samlet i den kommunale ungesundhedsprofil 2022, som giver et øjebliksbillede af sundhed, trivsel og risikoadfærd, blandt de elever og unge der har deltaget i undersøgelsen.

Ryger de unge mere? Drikker de mere alkohol? Og hvordan ser det egentligt ud med den mentale sundhed? Det er nogle af de spørgsmål Nyborg Kommunes Ungesundhedsprofil 2022 giver svar på.

I Nyborg Kommune ved vi at fundamentet for et sundt liv skabes i barndommen og ungdomsårene. Gode sundhedsvaner dannes tidligt i livet og er afgørende for at forebygge fysiske, mentale og sociale helbredsproblemer senere i voksenlivet. Derfor er en del af kommunens kerneopgave at skabe rammer for at børn og unge får de bedste forudsætninger for at være sunde, trives og leve det liv de ønsker.

Ungesundhedsprofilen 2022 er et vigtigt redskab i den sammenhæng, idet den leverer afgørende viden om aktuelle forhold og udviklingstendenser, der anvendes til at prioritere, målrette og planlægge sundhedsindsatser vedrørende børn og unges sundhed og trivsel.

Ungesundhedsprofil 2022

Overordnet set har størstedelen af eleverne (88-95%) og de unge (87-97%), der har besvaret spørgeskemaerne, svaret at det godt eller rigtig godt derhjemme, i skolen og med vennerne. Og der er andre positive resultater at finde. Fx ses et fald i andelen af 15-25-årige der har prøvet at ryge cigaretter fra 59% i 2019 til 49% i 2022, samt dem der ryger dagligt eller lejlighedsvist fra 21% i 2019 til 12% i 2022. Samtidig er der et fald i andelen af elever i 7.-9. klasse og unge der har rusdrukket (1-2 gange inden for en måned) fra 41% hos både de unge og eleverne i 2019 til 25% blandt eleverne og 34% blandt de unge i 2022.

Samtidig tegner undersøgelsen et billede hvor en stigende andel af elever i 7.-9. klasse og 15-25-årige er i risiko eller høj risiko for at udvikle depression eller stressbelastning. 3 ud af 10 piger (29%) i 7.-9. klasse kan være i risiko eller stor risiko for at udvikle depression eller stressbelastning, baseret på WHO-5 trivselsindeks. Det er en markant stigning sammenlignet med 2019 (19%). For drengenes vedkommende gælder det 8%, hvilket er tilsvarende niveauet for 2019.

1 ud af 3 piger (33%) mellem 15-25 år i Nyborg Kommune, kan være i risiko eller stor risiko for at udvikle depression eller stressbelastning, hvilket er tilsvarende 2019. Blandt drengene ses der en stigning fra 15% i 2019 til 19% i 2022, i forhold til at være i risiko eller stor risiko for depression eller stressbelastning.

Endvidere viser undersøgelsen et stigende forbrug af røgfri nikotinprodukter. Samlet set er der sket en stigning i andelen af elever der har prøvet røgfrie nikotinprodukter fra 7% i 2019 til 12% i 2022. Der ses ligeledes en stigning blandt de 15-25-årige, hvor en større andel i 2022 (38%), har prøvet røgfrie nikotin produkter, sammenlignet med tal fra 2019 (32%).

Ungesundhedsprofilen 2022 er et opslagsværk og oplæg til debat blandt politikere, medarbejdere, bestyrelser og samarbejdspartnere, samt elever og forældre på skoler og ungdomsuddannelser. I den fulde rapport kan du se besvarelser inden for emnerne:

■ Trivsel og mental sundhed

■ Sociale relationer

■ Tobak og røgfri nikotinprodukter

■ Alkohol

■ Måltidsvaner og mundhygiejne

■ Fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter

■ Euforiserende stoffer

■ Seksuel sundhed

■ Søvn

■ Digitale medier

■ Kriminalitet

Link til Ungesundhedsprofilen

Landsdækkende undersøgelse

Ungesundhedsprofilen er en del af en landsdækkende undersøgelse, hvor data er indsamlet over en tre månedsperiode fra november 2022 til januar 2023, hvilket gør det muligt at sammenligne resultater med et landsgennemsnit fra 47 andre kommuner.  

I Nyborg Kommune er de unges trivsel og sundhed en vigtig prioritet, hvilket kommer til udtryk i bestræbelsen for at sikre sundhedstilbud i høj kvalitet, der netop matcher de behov som profilen blandt andet er med til at afdække hos de unge. Aktuelt findes der en lang række tilbud i kommunes målrettet børn og unge:

 • Ungeliv – gruppeforløb til unge som har psykiske udfordringer
 • Cool kids og Cool chilled for børn og unge med angst
 • Gruppetilbud for skilsmissebørn
 • Kultur på recept – for unge med mentale sundhedsudfordringer
 • Åben anonym rådgivning
 • Trivselsgruppe
 • Mestringskursus
 • Back2school – målrettet børn med skolefravær
 • Kontingentstøtteordning
 • Gruppetilbud for ensomme unge
 • Gruppe for børn som pårørende til psykisk syge forældre eller søskende
 • Undervisning i seksualitet og grænsesætning
 • Oplæg om sundhed på FGU, Ungdomsskolen og for 10. klasser
 • Temaoplæg for børn, unge og forældre
 • Fit&najs (behandling af overvægt hos børn og unge)
 • Røgfri Fremtid

Se sundhedstilbud i Nyborg kommune her:

https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/sundhed-og-forebyggelse/

https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/familie-og-born/hjaelp-og-stotte-til-familier-med-born/

https://nyborgmodellen.nyborg.dk/da/tilbud-og-indsatser/

For yderligere information, kontakt:

Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan R. Christiansen, e-mail: jrc@nyborg.dk, tlf. 4021 8438
Teamleder Sundhed og Forebyggelse, Trine Ulf Enslev, e-mail: tum@nyborg.dk, tlf. 2146 2314 

Sundhedskonsulent, Sundhed og Forebyggelse, Louise Knudsen, e-mail: knul@nyborg.dk, tlf.: 2374 7240