Nyhed, tilføjet 02. maj 2024

SAMMEN om det sunde liv

Sundhed skabes først og fremmest der, hvor vi lever livet. Når vi uddanner os, i naturen, når vi færdes i byen, i foreningslivet og i hvert enkelt hjem. Vi har derfor alle en vigtig rolle at spille for at løfte sundheden i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har en vision om at være en foregangskommune for det sunde liv, hvor det sunde valg er det lette valg. Vi ønsker sunde og livsglade borgere, der har flere gode leveår uden sygdom.

Sundhedspolitikken blev godkendt på byrådsmødet tirsdag 30. april. Den markerer et vigtigt skridt i udviklingen af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Nyborg kommune. Den adskiller sig fra tidligere politik ved at rumme et større fokus på:

  • Tværgående samarbejde om sundhed: I Nyborg Kommune ønsker vi et stærkt fællesskab om borgernes sundhed, som bygger på et fælles ansvar
  • Sundhedsfremme og forebyggelse hele livet: handler om at fremme sundheden i alle livsfaser og forebygge sygdom. Kort sagt at lægge gode leveår til livet.
  • Mere lighed i sundhed: Mere lighed i sundhed handler om at sikre, at alle uanset social position kan opnå og opretholde den bedst mulige sundhedstilstand og flere gode leveår uden sygdom.

Disse tre principper er de bærende elementer i måden Nyborg Kommune ønsker at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på. Implementering af sundhedspolitikkens principper er således afgørende for vores udvikling og for at skabe en politik, der er tidssvarende.

Udviklingen på sundhedsområdet går stærkt og presset på sundhedsvæsnet stiger markant. Det skaber behovet for udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sundhedspolitikken skal sikre en tidlig forebyggende indsats og fokusere på at minimere de risikofaktorer, hvor udfordringerne og behovet er størst, nu og i den nærmeste fremtid.

En fælles vision

Sundhedspolitikken bygger videre på tidligere strategier og står på et solidt vidensgrundlag. Den endelige politik er et resultat af en bred inddragelsesproces hvor politikere, råd, borgere, civilsamfund og medarbejdere på tværs af kommunen, har bidraget med værdifulde perspektiver, indsigter og erfaringer. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget takker for de konkrete forslag og perspektiver som har bidraget til udarbejdelsen af sundhedspolitikken.

Et af de vigtige budskaber i sundhedspolitikken, er at sundhed handler om hele livet –fra før vi bliver født til vi skal herfra. En stor del af vores sundhed sørger vi selv for, men som kommune skal vi på tværs af afdelinger også huske, at vi på mange måder kan bidrage med et fokus, der understøtter borgernes sundhed. Alle er vigtige medspillere og vi er derfor i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget også meget glade for de input og høringssvar vi har modtaget, som har været med til at forme en politik som vi er meget tilfredse med.

Jan Reimer Christiansen

Sundhedspolitikkens fire pejlemærker er defineret ud fra vidensgrundlaget, herunder viden om de største forebyggelige risikofaktorer. Det vil sige de risikofaktorer, der i særlig høj grad øger risikoen for sygdom, funktionsnedsættelse og en tidligere død. På den måde bidrager pejlemærkerne både hver især og samlet til den fælles vision:

  • Røg- og nikotinfri fremtid
  • Sundere krop i bevægelse
  • Sundere alkoholkultur
  • Bedre mental sundhed

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil de kommende år omsætte Sundhedspolitikken vision og ambitioner til konkrete handlinger. Det sker igennem årlige handleplaner, der både rummer strategiske indsatser såvel som alle kommunens sundhedstilbud.