Nyhed, tilføjet 20. feb. 2023

Sprossekasse 2023 for Nyborg Kommune

Til forskønnelse og understøttelse af bygningsarven har Nyborg Facaderåd og Teknik- og Miljøudvalget besluttet at oprette en sprossekasse for bevaringsværdige huse i Nyborg Kommune.

Sprossekassen gør det muligt for husejere at søge om midler til renovering af facader på deres bevaringsværdige huse herunder vinduer, døre, porte, trapper, gesimser og facadedetaljer. Støtten kan dække differencen mellem et almindeligt produkt og et produkt rettet til bevaringsværdige bygninger.

Der er afsat i alt 480.000 kr., midlerne uddeles i årene 2023 – 2026.

Der er i 2023 afsat 120.000 kr.

Der kan søges om højst kr. 20.000,- pr. projekt.

Ansøgning sendes til teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk senest 30. april 2023.

Hvem kan søge

Der er særligt fokus på husene i Nyborg bykerne men også husejere andre steder i kommunen kan søge om støtte. Der er i Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn redegjort for bygningsarven i Nyborg og ønskerne til bevaringen af denne, og i Lokalplan nr. 306 for Nyborg bykerne og voldanlæg er der opstillet bestemmelser for udseende af Nyborgs bygningsfacader. Sprossekassen opstiller på baggrund heraf retningslinjer og kriterier for at søge om økonomisk støtte. 

Huse med særligt fokus i Nyborg bykerne er:

  • Klassicistiske huse fra genopbygningen efter bybranden i 1797. Husene er en vigtig del af byens historie og byens udprægede klassicistiske udtryk. Klassicismen betragtes som et højdepunkt i Danmarks arkitekturhistorie, og Nyborg har mange fine repræsentanter for den.
  • Historicistiske huse fra 1800- og 1900-tallet
  • Modernistiske huse fra 20. århundrede
  • Andre huse, der er gode eksempler på deres tid og bygningstradition.

Retningslinjer

Bygningsejere kan senest 30. april 2023 sende ansøgning til Nyborg Kommune om støtte til renovering af facade på deres hus.

Ansøgninger vurderes af Nyborg Facaderåd.

Der vil blive lagt vægt på at arbejderne udføres byggeteknisk korrekt og på en måde, der understøtter husets alder og arkitektur. Det vurderes om et projekt er tilskudsberettiget udefra nedenstående kriterier:

Maling af facade i historisk korrekt farve og materialer

Restaurering af originale vinduer med kitfals, enkelt glas og indvendig forsatsramme.

Nye vinduer med kitfals, enkelt glas og indvendig forsatsramme eller med kitfals yderst med koblede rammer.

Restaurering af oprindelige hoveddøre og porte eller nye hoveddøre eller porte, der er er udført som oprindelige.

Skorsten restaureret eller nybygget historisk korrekt.

Facaderenoveringer, der bringer bygningen tilbage til oprindeligt udtryk, herunder gesimser, trapper og smedejernsdetaljer.

For at en ansøgning om tilskud kan optages til vurdering af Facaderådet, skal der fremsendes:

  • Fotos af bygning og bygningsdel, der skal renoveres.
  • Beskrivelse af arbejderne, redegørelse for håndværksmetode og gerne en konstruktionstegning.
  • Tilbud/overslag af det arbejde, der ønskes gennemført.
  • Priser for et almindeligt produkt og et produkt rettet til bevaringsværdige bygninger, så differencen kan dokumenteres.

Er det fremsendte materiale ikke fyldestgørende, kan Facaderådet kræve yderligere tegningsmateriale eller dokumentation fremsendt.

På baggrund af de ovenstående retningslinjer indstiller Facaderådet til Teknik- og Miljøudvalget, hvilke ansøgninger der prioriteres højest. Tilsagn eller afslag på ansøgning om støtte vil blive sendt til ansøger inden sommeren 2023.

Der uddeles midler én gang om året. Når midlerne for uddeling er opbrugt henvises ansøgerne til næste pulje. Ubrugte midler overføres til næste pulje.