Æresborgere i Nyborg

Nyborg har gennem tiden ophøjet fire personer til æresborger.

Waldemar Nicolai Bryggemann Beichmann

Født 22. januar 1783 (Hedemarken) i Norge.

I 1804 blev han sekondløjtnant og fra 1810 til 1841 var han  ingeniørkaptajn/ oberstløjtnant ved Nyborg Fæstning.

Han udnævnes i 1841 til æresborger i Nyborg, og indgik senere som dirigerende stabsofficer ved Københavns Fæstning.

Han fik som generalmajor sin afsked i 1848.

W.N.B. Beichmann døde i København 20. august 1862.

Frederik Ludvig Bierfreund

Født 7. november 1782 i Ronæs.

Student med udmærkelse 1799 fra Schouboes Institut i København.

Lod sig i 1801 hverve som overjæger ved Sjællandske Jægerkorps i Helsingør. Udnævnt til stabskaptajn ved Landkadetkorpset i 1811. Cand.jur. 1817.

F.L. Bierfreund blev i 1819 udnævnt til borgmester og byfoged i Holbæk. I 1829 blev han forflyttet til Nyborg, hvor han frem til 1853 beklædte byfogedembedet.

Han blev justitsråd i 1848, og i 1858 udnævntes han til æresborger.

F.L. Bierfreund døde i København 11. oktober 1873 og blev begravet i Nyborg.

Christian Eiler Lensbaron Holck

Født 9. oktober 1847 på Holckenhavn.

I 1877 overtog han baroniet Holckenhavn som den 10. i slægten Holck.

I 1883 blev han indvalgt i Vindinge Sogneråd, hvor han i 1911 blev hædret for 25 år i formandssædet.

Da man i 1899 dannede Nyborg Turistforening valgtes C.E. Holck til formand. Han beklædte denne post frem til sin død i 1919.

Hans engagerede arbejde for Nyborg  kulminerede med opstillingen, på Torvet, af statuen af kong Christian d. IX.

Hele det danske kongehus aflagde ved afsløringen i 1908 officielt besøg i Nyborg.

Senere på året hædrede Nyborg Byråd baron Holck med æresborgerskab.

C.E. Holck døde i København i 1919 og blev begravet i Vindinge.

Johannes Christian Marius (Nielsen) Høirup

Født 2. september 1877 i Sdr. Højrup.

I 1914 blev Johannes Høirup ansat som overlærer (skoleinspektør) ved Kommuneskolen/Friskolen (Grundskolen. Nørrevold Skole). Fra 1933 til 1947 var Johannes Høirup som stadsskoleinspektør leder af Nyborg Kommunes skolevæsen.

I mere end 40 år kom Johannes Høirups energi og omfattende virkelyst til at præge Nyborg.

Nyborgs skolevæsen blev moderniseret, og et gymnasium i Nyborg blev en kendsgerning i 1939 (hundrede år efter Latinskolens nedlæggelse).

Nyborgs historie med slot og museum havde hans store interesse. Det vidner hans omfattende forfatterskab om.

Johannes Høirup søgte også som mangeårig formand for Nyborg Turistforening at udbrede kendskabet til Nyborgs kvaliteter. Friluftsspillene (Nyborg Voldspil) var en af dem. Den 9. september 1957 blev Johannes Høirup, af Nyborg Byråd, udnævnt til æresborger.

Johannes Høirup døde i Nyborg i 1958 og blev begravet i Nyborg.