Ret til sletning

Udgangspunktet i databeskyttelsesforordningen er, at du som borger har retten til at blive glemt.

Hvis der er registreret personoplysninger om dig, kan du med visse undtagelser bede om, at disse oplysninger bliver slettet. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor der ikke længere er brug for oplysningerne, der hvor du som borger trækker et samtykke om behandling af personoplysninger tilbage eller hvor det ikke er lovligt at behandle oplysningerne. 

Dette gælder dog ikke for offentlige myndigheder, hvis den forsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, eller er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse som myndigheden er pålagt. 

Det betyder blandt andet, at Nyborg Kommune ikke er forpligtet til at slette personoplysninger om dig, hvis andre regler gør, at oplysningerne ikke må slettes. Det kan for eksempel være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt. Disse regler betyder, at offentlige myndigheder kun i meget få tilfælde vil kunne slette et dokument, for eksempel hvor der er lovhjemmel til at slette et dokument eller hvor dokumentet ved en fejl er journaliseret på en sag, og hvor dokumentet efterfølgende journaliseres på den korrekte sag.

Personoplysninger om dig slettes derfor som udgangspunkt ikke, men arkiveres efter reglerne i arkivloven.

Det betyder dog ikke, at du som registreret ikke har mulighed for at få rettet oplysninger, hvis det viser sig at kommunen har registreret forkert personoplysninger om dig.