Lokaletilskud indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Der ydes tilskud til foreninger med hjemsted i Nyborg Kommune, der opfylder betingelserne for modtagelse af driftstilskud til lokaler og lejrpladser i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning.

Lokaler og lejrpladser skal skønnes egnede til formålet og være beliggende inden for landets grænser.

Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år.

Tilskud til nye haller, nye lejemål eller væsentlige udvidelser af lokaleaftaler ydes ikke umiddelbart. Ansøgning skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Foreninger, der ønsker at foretage større reparationer – over 50.000 kr. – af deres ejendom, skal forinden reparationen udføres, henvende sig til Skole- og Kulturafdelingen.
Afdelingen vil herefter besigtige ejendommen og træffe aftale angående reparationens udførelse.
Foretager foreningen større reparationer uden Skole- og Kulturafdelingens godkendelse, vil foreningen ikke kunne påregne at få tilskud.
Kopier af betalte regninger skal vedlægges ansøgning som dokumentation for udgifterne. Bilagene ordnes i grupper svarende til poster på ansøgningsskemaet.

Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. april.

Til foreninger i Nyborg Kommune, der ejer eller lejer bygninger/lokaler, ydes lokaletilskud efter følgende regler:
Der ydes tilskud til lokaler og lejrpladser med 40% eller 70% alt efter foreningernes medlemssammensætning over/under 25 år samt over/under 60 år. Det vil sige, at foreninger med flest medlemmer mellem 25 år og 60 år får 40% i tilskud og foreninger med flest medlemmer under 25 år og over 60 år får 70% i tilskud.
Ved 50% medlemssammensætning yder der tilskud med 70%. 

Sidst opdateret 17. juni 2015