Tilskud til voksenundervisning

1.
Ansøgning om tilskud til undervisning, fremsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober året før. Der søges for et kalenderår ad gangen.

Budget for det ansøgte kalenderår vedlægges ansøgningen. Såfremt budgettet vari-erer væsentligt fra det gennemførte undervisningstimetal i det senest afsluttede undervisningsår (fra 1. august til 31. juli) vedlægges tillige en skriftlig begrundelse.

2.
Motionsgymnastik kan ikke etableres som undervisning.

3.
Folkeoplysningsudvalget godkender tilskudstilsagnet (lønudgiften) så de enkelte foreninger modtager tilskudstilsagn senest 1. december for det efterfølgende kalenderår.

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en regulering af tilskudstilsagnet.

4.
Af tilskudstilsagnet skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Regnskab/redegørelse indsendes sammen med foreningernes øvrige afregning senest 1. marts det følgende år.

5.
Aftenskolerne kan anvende op til 36% af deres tildelte tilskudstilsagn på ”fleksible tilrettelæggelsesformer” (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kan-bestemmelse, hvorfor aftenskolerne kan vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Der henvises til de lokale udarbejdede retningslinjer for anvendelse af de ”fleksible tilrettelæggelsesformer”.

6.
Ønskes der undervisning for lukkede hold skal Folkeoplysningsudvalget ansøges – emne, deltagerkreds, antal lektioner samt undervisningssted skal oplyses ved ansøgning. Undervisning af den samme deltager kan kun godkendes for deltagelse på et hold og højst i 1 år.

7.
Hvis særlige forhold gør sig gældende kan Folkeoplysningsudvalget beslutte, at fravige kravene om deltagerbetaling for grupper eller enkeltpersoner. Aftenskoler der ønsker at fravige kravet om deltagerbetaling, skal fremsende ansøgning til Folkeoplysningsudvalget med beskrivelse/begrundelse for afvigelsen. Folkeoplysningsudvalget vil tage beslutning i hver enkelt ansøgning.

Der kan som hovedregel ydes kommunalt tilskud til den manglende deltagerbetaling med max 1/3.

8.
Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i januar og oktober kvartaler.

9.
Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en konto i foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen.

Efter behov kan foreningen selv indsætte beløb (deltagerbetaling) på kontoen.

10.
Såfremt aftenskoler, hvis landsorganisation modtager statstilskud, ønsker at Nyborg Kommune forestår lønudbetalingen, skal der betales et honorar til Nyborg Kommune pr. lærer/leder pr. år.

11.
Senest 1. marts hvert år indberetter den enkelte forening for det senest afsluttede kalenderår - deltagerantal, hold/undervisningstimer fordelt på emner og fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning samt deltagere med handicap i relation til et konkret emne.

Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor.

12.
Senest 1. marts hvert år fremsender den enkelte forening regnskab for den samlede lønudbetaling. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag højest udgør 1/3 af den samlede leder/lærerløn, og at kommunens tilskud til instrumentalundervisning højst udgør 5/7, samt at tilskud til undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne højest udgør 8/9 af den udbetalte leder/lærerløn.

I relation til de særlige tilskudsvilkår ved handicap og instrumentalundervisning (som gælder små hold) – kan holdstørrelsen ved handicapundervisning maksimal være på 7 elever og ved instrumentalundervisning maksimal være på 8 elever.

Tilskud til voksenundervisning gradueres ikke efter fag og emner.

Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor.

Genfordeling af eventuelle ubrugte midler til undervisning fordeles således:
For at bruge rammen til undervisning bedst muligt indkaldes aftenskolerne hvert år i september/oktober måned til møde, hvor forbrug i indeværende år oplyses.

På mødet udarbejdes forslag til budgetomplacering af ikke forbrugte midler, således at disse placeres hvor behovet/aktiviteten er/har været, hvorved pengene følger aktiviteten.

Denne praksis med budgetomplacering af midler i indeværende regnskabsår kobles med evt. ikke forbrugte midler ved endelig årsregnskab 1. marts – således at disse går med ind i ”budgetomplacering/genfordelingspuljen” ved næste møde september/oktober måned.

Forslag til budgetomplaceringen/genfordelingen skal efterfølgende godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

13.
Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de i Lov om støtte til Folkeoplysning fastsatte regler, skal tilbagebetales.

14.
Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, cpr-nr. samt fag og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Nyborg Kommune.

15.
Foreningerne skal overfor Folkeoplysningsudvalget - gennem vedtægter eller lignende - dokumentere deltagerindflydelsen.

16.
Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober for det efterfølgende kalenderår.

Tilskud til leje af undervisningslokaler kan som udgangspunkt kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed.

Tilskuddet udbetales halvårsvis, når dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes til Skole- og Kulturafdelingen.

Lokaletilskudssatsen følger lovbekendtgørelsen.

17.
Der er mulighed for fleksibel omfordeling af de årlige økonomiske rammer til løn og lokaler. 

Sidst opdateret 09. april 2015