Visitation

Visitationen behandler din ansøgning om:

 • hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet.
 • madservice.
 • ældreboliger.
 • plejeboliger.
 • orlov/ plejevederlag i forbindelse med pasning af døende.
 • orlov i forbindelse med pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Du kan få flere oplysninger via nedenstående link.

Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker om hjælp, vil en visitator vurdere, hvilken hjælp du kan få. Du vil som udgangspunkt altid få tilbudt hjælpen som et rehabiliteringsforløb.

Hvad indgår i visitators vurdering?

Ved vurdering af dit behov for hjælp vil følgende indgå:

 • Dine ønsker for fremtiden.
 • Dine personlige ressourcer, behov og udviklingsmuligheder.
 • Følgerne af dine svækkelser og eventuelle sygdomme.
 • Din boligs indretning.
 • Ressourcer i dit netværk og i din husstand.
 • Muligheder for træning.
 • Dit behov for hjælpemidler.
 • Dine muligheder for at anvende velfærdsteknologi.

Når du kontakter Visitationen, kan akut behov for hjælp til personlig pleje blive iværksat med det samme.

På baggrund af en samlet vurdering af dine ønsker om og dit aktuelle behov for hjælp, træffer Visitationen en afgørelse. Afgørelsen tager afsæt i de rammer, der gives af Lov om Social Service og Nyborg Kommunes serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Du får et afgørelsesbrev med angivelse af, hvad der er bevilliget. Hvis du får afslag på din ansøgning om hjælp, begrundes afslaget, og der vedlægges en klagevejledning.

Leder af Visitationen Vickie Kramer Bang, mail: vkb@nyborg.dk

Sidst opdateret 11. maj 2020