Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne for forebyggende besøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning og ældre- plejeboliger blev godkendt på Ældreudvalgets møde 3. december 2019.

Kvalitetsstandarderne fortæller om Nyborg Kommunes tilbud om rehabilitering og hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Byrådet har en vision om, at

Ældre borgere i Nyborg Kommune får et aktivt og selvbestemmende liv.

Hvis du i kortere eller længere perioder har brug for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen, kan du få hjælp til dette fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Den hjælp og støtte, du kan få, vil altid tage udgangspunkt i dine ressourcer, dine muligheder for rehabilitering, dit aktuelle behov for hjælp og dine ønsker for en god hverdag.

Hvad er rehabilitering?

Når du henvender dig med et ønske om hjælp, vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb.

Rehabilitering betyder, at du får støtte, træning og vejledning i at klare hverdagens opgaver, så du fortsat kan have et aktivt og selvbestemmende liv.

Indsatserne i et rehabiliteringsforløb kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med dig og i forhold til dit aktuelle behov. Det kan være træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler i såvel personlig pleje som praktiske opgaver. Det kan også være støtte til at få struktur på hverdagen og støtte til at bryde isolation og ensomhed.

Indsatserne gives af et tværfagligt rehabiliteringsteam.

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger afhængigt af din situation og det mål, du ønsker at opnå. 

Du får også tilbudt et rehabiliteringsforløb, selvom du i forvejen modtager hjemmehjælp.

Hvad gør jeg, når jeg får behov for hjælp?

Du skal henvende dig til Nyborg Kommunes Visitation med dit ønske om hjælp.

Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker om hjælp vil en visitator vurdere, hvilken hjælp du kan få.

Du vil som udgangspunkt altid få tilbudt hjælpen som et rehabiliteringsforløb.

Hvad indgår i visitators vurdering?

Ved vurdering af dit behov for hjælp vil følgende indgå:

 • Dine ønsker for fremtiden
 • Dine personlige ressourcer, behov og udviklingsmuligheder
 • Følgerne af dine svækkelser og eventuelle sygdomme
 • Din boligs indretning
 • Ressourcer i dit netværk og i din husstand
 • Muligheder for træning
 • Dit behov for hjælpemidler
 • Dine muligheder for at anvende velfærdsteknologi

Når du kontakter Visitationen, kan akut behov for hjælp til personlig pleje blive iværksat med det samme.

På baggrund af en samlet vurdering af dine ønsker om og dit aktuelle behov for hjælp træffer Visitationen en afgørelse. Afgørelsen tager afsæt i de rammer, der gives af Lov om Social Service og Nyborg Kommunes serviceniveau, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Du får et afgørelsesbrev med angivelse af, hvad der er bevilliget. Hvis du får afslag på din ansøgning om hjælp, begrundes afslaget, og der vedlægges en klagevejledning.

Hvad er kvalitetsstandarder? 

Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan yde, når du oplever, at hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare.    

Der er kvalitetsstandarder for følgende områder: 

Forebyggende hjemmebesøg

Rehabiliteringsforløb

Personlig pleje

Psykisk pleje og omsorg

Praktisk hjælp - Rengøring 

Praktisk hjælp - ekstra rengøring

Indkøb

Tøjvask 

Ernæring 

Madservice 

Aflastning

Rehabiliteringsophold

Støtte i hjemmet til borgere med hjemmeboende mindreårige børn 

Klippekort

Ældrebolig

Plejebolig

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig? 

 • Rehabiliteringsforløb ydes som udgangspunkt af Nyborg Kommunes rehabiliteringsteam.
 • Ved personlig pleje kan du vælge Nyborg Kommunes hjemmepleje, eller du kan få et ”fritvalgsbevis”. Du kan få mere at vide om fritvalgsbevis hos Visitationen eller læse om det på Nyborg Kommunes hjemmeside. 
 • Ved rengøring og madservice kan du vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private leverandører. 
 • Ekstra rengøring leveres af Nyborg Kommunes Serviceteam eller via et ”fritvalgsbevis”. 
 • Varelevering leveres af private leverandører. 
 • Tøjvask leveres af Nyborg Kommunes Serviceteam eller via et ”fritvalgsbevis”.

Du vil få udleveret informationsmateriale om mulige leverandører af Visitationen. Du kan finde links til de private leverandører på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Er der andre muligheder?

 • Du har mulighed for selv at udpege en privat person til at hjælpe dig med personlige og praktiske opgaver. Nyborg Kommune skal godkende den udpegede hjælper. Den godkendte hjælper bliver ansat af Nyborg Kommune. 
 • Hvis du har behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper. Det kaldes ”Borgerstyret Personlig Assistance”. Visitationen kan oplyse dig om de særlige kriterier, der knytter sig til denne ordning.

Hvilke krav er der til det personale, som skal hjælpe dig? 

Leverandørerne har uddannelse til og er oplært i at yde hjælp, støtte og den rehabiliterende indsats, der er nødvendig for, at du kan nå dine mål og ønsker om et aktivt og selvbestemmende liv.

De ansatte i rehabiliteringsteamet har særlige kompetencer til at kunne yde en rehabiliterende indsats. Herunder:

 • at vurdere dit udviklingspotentiale
 • at formulere mål og indsatser sammen med dig
 • at træne dig til at få mere styrke og balance i forbindelse med udførelsen af daglige opgaver 
 • at oplære dig i teknikker og i brug af hjælpemidler 
 • at lære dig strategier til at få struktur på hverdagen og til at bryde isolation og ensomhed

Personlig pleje udføres som udgangspunkt af sundhedsfagligt personale. I tilfælde, hvor opgaver ydes af ufaglært personale eller elever under uddannelse, sikres fagligheden ved oplæring og vejledning fra uddannet sundhedspersonale.

Praktiske opgaver kan udføres af personale uden sundhedsfaglig uddannelse. Her forudsætter det, at personalet har gennemgået nødvendigt kursus/oplæring, så arbejdet udføres forsvarligt.

Madservice udføres af ernæringsassistenter eller økonomaer.

Må hjemmehjælperen hjælpe mig med andet end det, der er bevilget hjælp til? 

Der er mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, der er bevilget. De opgaver, der kan byttes til, skal kunne udføres inden for den afsatte tidsramme. Det giver dig mulighed for at få opfyldt andre ønsker om hjælp, der ligger uden for det generelle serviceniveau.

Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker udført i stedet for den visiterede hjælp. 

 • Praktiske opgaver kan byttes til andre praktiske opgaver. Støvsugning kan for eksempel byttes til oprydning i et skab eller lignende. 
 • Personlig pleje kan byttes til anden personlig pleje.
 • Hvis du ønsker at bytte praktiske opgaver til personlig pleje eller omvendt, forudsætter det, at du er bevilget begge typer ydelser.

Der er dog visse begrænsninger:

 • De opgaver, der byttes til, er begrænset af leverandørens faglige kompetencer.
 • Opgaverne skal udføres inden for arbejdsmiljømæssige rammer og regler.
 • Medarbejderen kan afslå at bytte til en ydelse, hvis han eller hun vurderer, at du ikke kan undvære den visiterede ydelse.
 • Medarbejderen har pligt til at orientere Visitationen, hvis du gentagne gange bytter en visiteret ydelse, da det kan være tegn på, at du ikke længere har behov for ydelsen.

Kvalitetsopfølgning

Der følges løbende op på kvaliteten af de ydelser, du modtager ved

 • Revisitation af visitator ved ændringer af din funktionsevne.
 • Årlige tilsyn i form af stikprøvekontroller af den leverede hjælp jf. lov om social service § 151c.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om hjælp?

Du kan kontakte Visitationen, hvis du vil søge om hjælp eller vil vide mere om dine muligheder for rehabilitering, støtte, hjælp og pleje.

Lovgrundlaget kan du finde i nedenstående lovparagraffer.

 • Forebyggende besøg efter Lov om social service § 79a
 • Rehabiliteringsforløb efter Lov om social service § 83a
 • Personlig pleje efter Lov om social service § 83, punkt 1 
 • Praktisk hjælp efter Lov om social service § 83, punkt 2 
 • Madservice efter Lov om social service § 83, punkt 3 
 • Afløsning og aflastning efter Lov om social service § 84, stk. 1. 
 • Nyborg Kommune skal tilbyde afløsning og aflastning til pårørende, der passer en handicappet borger i hjemmet 
 • Rehabiliteringsophold efter Lov om social service § 84, stk. 2. 
 • Nyborg Kommune kan tilbyde et midlertidigt, rehabiliterende ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for rehabilitering, omsorg og pleje
 • Privat hjælper til personlig pleje og praktiske opgaver efter Lov om social service § 94
 • Borgerstyret Personlig Assistance efter Lov om social service § 95
 • Ældreboliger efter Lov om almene boliger § 54
 • Plejebolig efter Lov om almene boliger § 54a

For yderligere oplysninger, kontakt

Visitationen, Ringvej 3, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7540. Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00 – 15.00 og fredag kl. 10.00-13.00. mail: visitationen@nyborg.dk

Sidst opdateret 11. maj 2020