Kvalitetsstandard for ældrebolig

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en 2-værelses lejlighed på ca. 60 m² med ældrevenlig indretning. Det er selvstændige boliger med tilknytning til café- og aktivitetstilbud.

Hjælpen i ældreboliger ydes på samme vilkår som til andre hjemmeboende borgere i Nyborg Kommune.

Hvornår kan jeg blive visiteret til en ældrebolig?

Du kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis din nuværende bolig: 

  • på grund af dens indretning gør det vanskeligt for dig at færdes i boligen og/eller klare personlig pleje og praktiske opgaver
  • på grund af dens indretning gør det vanskeligt for hjemmeplejen at passe dig.

Det er en forudsætning, at følgende punkter er opfyldt:

  • at du modtager hjælp fra hjemmeplejen
  • at andre muligheder som træning, hjælpemidler, madordning, nødkald og aktivitetstilbud skal være afprøvet i din nuværende bolig.

Du skal selv ønske at flytte til en ældrebolig, og du skal selv underskrive ansøgningen.

Ved boligvisitationen tages der udgangspunkt i dit aktuelle behov for boligskift.

Hvad er formålet med ældreboliger?

Formålet er, at du ved flytning til en ældrebolig vil:

  • få bedre mulighed for at klare dig selv
  • få de fysiske rammer, der er nødvendige for, at hjemmeplejen kan yde dig hjælp
  • give dig mulighed for at spise sammen med andre i den nærliggende café
  • give dig mulighed for at deltage i aktiviteter i det nærliggende Aktivcenter.

Hvordan søger jeg om en ældrebolig?

Du kan rette henvendelse til Visitationen. Tlf. 6333 7540, telefontid mandag til fredag kl. 10.00–12.00.

En visitator vil efterfølgende kontakte dig for at aftale et visitationsbesøg.

På visitationsbesøget kan du fortælle visitator om dine ønsker og begrundelser for boligskift, og visitator kan vejlede dig om mulighederne.

På baggrund af dine oplysninger udarbejder visitator en indstilling til boligvisitationsudvalget.

Hvad er boligvisitationsudvalget?

Boligvisitationsudvalget er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Visitationsudvalget holder møde den første mandag i hver måned.

Alle ansøgninger om ældreboliger behandles af visitationsudvalget. Afgørelsen fremsendes til dig senest en uge efter afgørelsen.

Hvornår kan jeg ikke blive visiteret til en ældrebolig?

  • Hvis en almen lejebolig og/eller pensionistbolig kan opfylde dit behov og ønske for boligskift, kan du ikke blive visiteret til ældrebolig.
  • At din nuværende bolig og evt. have er blevet for stor, og at du har svært ved at holde den, er ikke et selvstændigt grundlag for at blive visiteret til ældrebolig.

Hvad sker der, når jeg er visiteret til en ældrebolig?

Hvis du opfylder kriterierne og bliver visiteret til en ældrebolig, bliver du skrevet på venteliste.

Når en bolig bliver ledig, vurderer visitationsudvalget, hvem på ventelisten der aktuelt har størst behov for et boligskift.

Er du den udvalgte, får du et brev eller mail via e-Boks om det aktuelle tilbud.

Du skal give besked hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilbuddet meddele, om du vil tage imod tilbuddet om ældrebolig. Du skal være klar til at flytte ind med kort varsel, da det forventes, at du er flyttet ind i og benytter ældreboligen senest 1 måned efter overtagelsesdagen.

Vælger du at sige nej til et tilbud om den ældrebolig, som du har ønsket ved boligvisitation, vil du udgå af ventelisten.

Har du 3 gange takket nej til et tilbud om en ældrebolig, der ikke har været omfattet af dit ønske, vil der blive foretaget en revurdering af din ansøgning.

Kan jeg søge ældrebolig i en anden kommune?

Ønsker du at blive visiteret til en ældrebolig i en anden kommune, skal du først visiteres til en ældrebolig af boligvisitationsudvalget i Nyborg Kommune.

Din ansøgning og Nyborg Kommunes afgørelse vil efterfølgende blive sendt til den ønskede kommunes visitationsudvalg.

Den kommune, du ønsker at flytte til, foretager en visitation efter deres kriterier og sender derefter en afgørelse til dig med kopi til Nyborg Kommune.

Hvad koster det at flytte i ældrebolig?

Du skal betale et indskud og husleje.

Indskud og husleje er forskellig afhængig af stedet og størrelsen på boligen.

Nærmere oplysninger om priser kan fås hos boligselskabet. Se under de forskellige ældreboliger.

Du kan søge om boligsikring elektronisk ved Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan også kontaktes på tlf. 7012 8063.

Anmodning om lån til indskud kan rettes til Ydelseskontoret, Nyborg Kommune, tlf. 6333 7000.

Andre forhold, du skal være opmærksom på

Opholder du dig på Rehabiliteringscenteret, og det sundhedsfagligt er vurderet, at du ikke kan opholde dig i din egen bolig i ventetiden på en plejebolig, skal du tage imod den første ledige plejebolig du tilbydes. 

Du kan fortsat stå på venteliste til en anden bolig. Ved tilbud om flytning fra en plejebolig til en anden skal du betale nyt indskud. Opholder du dig i dit eget hjem i ventetiden til en plejebolig med 2 måneders garanti, og du takker nej til det første tilbud, vil beregningen af 2-månedersfristen blive annulleret, og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor afslaget er modtaget i Kommunen.

Ældreboliger

Egevangsvej 1 b, 101-124, Ullerslev.
Fyns Almennyttige Boligselskab, tlf. 6312 5600.

Nydamsvej 3-21, Nyborg.
Andelsboligforeningen Sprotoften, tlf. 6531 1485.

Rosenvænget 1-20, Ørbæk.
Domea, tlf. 7664 6464.

Stationsvej 47-69, Ørbæk.
Domea, tlf. 7664 6464.

Egeparken 42-92 (lige nr.) og 25-47 (ulige nr.) og Egevej 14-52, Nyborg .
AB Holmegården, tlf. 6531 3195.

Enggårdsvænget 1-7, Ullerslev
Fyns Almennyttige Boligselskab, tlf. 6312 5600.

Sidst opdateret 01. marts 2021