Kvalitetsstandard for plejebolig

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 54 a.

Hvad er en plejebolig?

En plejebolig er en selvstændig bolig på et plejecenter.

Der er personale døgnet rundt og direkte adgang til fælles faciliteter.

Hjælpen ydes af personale ansat på plejecenteret.

Hvornår kan jeg blive visiteret til en plejebolig?

Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du har et væsentligt behov for sundhedsfaglig støtte og pleje døgnet rundt.

Det er en forudsætning

  • at du har behov for døgnpleje
  • at andre muligheder som træning, hjælpemidler, madordning, nødkald, aktivitetstilbud og lignende er afprøvet
  • at du ikke kan tilbydes tilstrækkelig hjælp fra kommunale tilbud i din nuværende bolig.

Du skal selv ønske at flytte til en plejebolig, og du skal selv skrive under på ansøgningen.

Er du ikke selv i stand til at forholde dig til en ansøgning om plejebolig, kan det være en værge, der handler på dine vegne.
En pårørende kan søge Statsforvaltning-en om at blive værge for dig.
Yderligere oplysninger om værgemål kan fås ved henvendelse til Statsforvaltningen eller visitationen.

Ved boligvisitationen tages der udgangspunkt i dit aktuelle plejebehov.

Hvad er formålet med en plejebolig?

At du bor et sted, hvor du er tæt på sundhedsfagligt personale døgnet rundt og derved får tilgodeset dit særlige behov for omsorg og pleje.

Hvordan søger jeg om en plejebolig?

Du kan rette henvendelse til Visitationen. Tlf. 6333 7540, telefontid mandag til fredag kl. 10.00–12.00. Mail: visitationen@nyborg.dk

En visitator eller sundhedskonsulent vil efterfølgende kontakte dig for at aftale et visitationsbesøg.
På visitationsbesøget kan du fortælle visitator om dine ønsker og begrundelser for ansøgning om plejebolig og visitator eller sundhedskonsulent kan vejlede dig om mulighederne.

På baggrund af dine oplysninger udarbejder visitator en indstilling til boligvisitationsudvalget.

Hvad er boligvisitationsudvalget?

Boligvisitationsudvalget er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Visitationsudvalget holder møde den første mandag i hver måned.

Alle ansøgninger om plejeboliger behandles af visitationsudvalget. Afgørelsen fremsendes til dig senest en uge efter afgørelsen.

Hvornår kan jeg ikke blive visiteret til en plejebolig?

Du kan ikke blive visiteret til en plejebolig, hvis dit aktuelle behov for støtte og pleje kan varetages af hjemme- og sygeplejen i din nuværende bolig.

Hvad sker der, når jeg er visiteret til en plejebolig?

Hvis du opfylder kriterierne og bliver visiteret til en plejebolig, bliver du skrevet på venteliste.

Hvis du ikke har et specifikt ønske om en plejebolig på et bestemt plejecenter, kommer du på den generelle venteliste.
Det betyder, du har krav på at blive tilbudt en plejebolig senest 2 måneder efter visitation. Plejeboligen skal være klar til indflytning senest 2 uger efter 2 måneders fristen.

Har du ønsket et eller flere bestemte plejeboliger (plejecentre) bortfalder 2 måneders garantien og du placeres på den specifikke venteliste.
Når en plejebolig bliver ledig, vurderer visitationsudvalget hvem på ventelisten, der aktuelt har størst behov for en plejebolig.

Er du den udvalgte, får du et brev eller mail via e-Boks om det aktuelle tilbud.

Du skal give besked hurtigst muligt og senest inden for 1 uge meddele, om du vil tage imod plejeboligtilbuddet.

Det forventes, at du overtager boligen fra den tilbudte dato, og at indflytning sker snarest herefter.
Du må forvente, at der kan være kort tid fra tilbud til overtagelse.

Kan jeg søge om en plejebolig i en anden kommune?

Ønsker du at blive visiteret til en plejebolig i en anden kommune, skal du først visiteres til en plejebolig af boligvisitationsudvalget i Nyborg Kommune.

Din ansøgning og Nyborg Kommunes afgørelse vil efterfølgende blive sendt til den ønskede kommune.

Den kommune, du ønsker at flytte til, foretager en visitation efter deres kriterier og sender derefter en afgørelse til dig med kopi til Nyborg Kommune.

Kan min ægtefælle flytte med i plejebolig?

Der er mulighed for at din raske ægtefælle kan flytte med dig i plejeboligen.

I skal dog være opmærksomme på, at det er ikke alle boliger, der kan rumme 2 personer.

I kan få yderligere vejledning om dette ved visitationen.

Hvad koster det at flytte i plejebolig?

Du skal betale et indskud, husleje og forbrugsafgifter.
Desuden skal du betale for madservice, tøjvask og rengøringsartikler. 
Indskud og husleje er forskellig afhængig af plejecenteret og størrelsen på boligen.
Du kan få nærmere oplysninger om priser hos boligselskabet. Dette kan du se under de forskellige plejeboliger.

Du kan søge om boligsikring elektronisk ved Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan også kontaktes på tlf. 7012 8063.

Anmodning om lån til indskud kan rettes til Ydelseskontoret, Nyborg Kommune, tlf. 6333 7000.

Andre forhold, du skal være opmærksom på

Opholder du dig på Rehabiliteringscenteret, og det sundhedsfagligt er vurderet, at du ikke kan opholde dig i din egen bolig i ventetiden på en plejebolig, skal du tage imod den første ledige plejebolig du tilbydes.

Du kan fortsat stå på venteliste til en anden bolig. Ved tilbud om flytning fra en plejebolig til en anden skal du betale nyt indskud.

Opholder du dig i dit eget hjem i ventetiden til en plejebolig med 2 måneders garanti, og du takker nej til det første tilbud, vil beregningen af 2-månedersfristen blive annulleret, og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor afslaget er modtaget i Kommunen.

Plejeboliger

Vindinge Landsbycenter, Vindinge Landsbycenter 1, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7042.
Andelsboligforeningen Sprotoften, tlf. 6531 1485.

Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7038.
Nyborg Kommune, tlf. 6333 7954.

Plejecenter Rosengården, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk, tlf. 6333 7033.
BSB, tlf. 7664 6720.

Plejecenter Egevang, Egevangsvej 1, 5540 Ullerslev, tlf. 6333 7300.
Nyborg Kommune, tlf. 6333 7954.

Jernbanebo, Nydamsvej 1, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7040 (fra 1. marts 2020)
Andelsboligforeningen Sprotoften, tlf. 6531 1485

 

Sidst opdateret 14. oktober 2020