Faglig uddybning § 45

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for ledsagerordning.

Lovgrundlag

§ 45 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for ledsagerordningen:

  • Visitationen sker ud fra en konkret, individuel vurdering.
  • Barnet eller den unge skal være mellem 12 og 18 år.
  • Det er en forudsætning, at barnet ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Det gælder fx kørestolsbrugere, blinde/svagtseende, udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, hjerneskadede. 
  • Ydelsen bevilges, hvis hjælpen ikke kan dækkes efter andre paragraffer.
  • Barnet skal kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten.

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til ledsagerordningen kan omfatte:

  • Ledsagelse til aktiviteter, som barnet selv definerer.

Tilknyttede opgaver kan fx være: 

  • Hjælpe med overtøj.
  • Klargøre kørestol og/eller gangstativ.
  • Behjælpelig ved toiletbesøg.

Der er mulighed for at søge kommunen om udbetaling af et fast beløb årligt til dækning af ledsagerens udgifter. Beløbet udgør i 2019: 901 kr.

Kommunens kvalitetsmål for ledsagerordningen

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Ledsageren aflønnes efter grundlønstrin 15.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 09. januar 2019