Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 273

Offentliggørelse af lokalplan nr. 273 for Nyborg Private Realskole og kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013.

Luftfoto over området ved Nyborg Private Realskole

Byrådet har 28. marts 2017 vedtaget lokalplan nr. 273 for Nyborg Private Realskole og kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 endeligt. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 4. april 2017.

Planernes indhold

Lokalplanen muliggør en udvidelse af Nyborg Private Realskoles bygning langs Lille Svanedam ved Enghavevej 1, 5800 Nyborg, samt regulerer skolens brug af matr. nr. 550. Ved lokalplanens vedtagelse aflyses samtidig lokalplan nr. 66 og lokalplan nr. 118 samt lokalplan nr. 16 for hvad angår lokalplanens område.

Se lokalplan nr. 273 her

Kommuneplantillægget udvider rammeområde 1.O.20, der regulerer skolens område, til også at omfatte matr. nr. 550. Rammen fastsætter anvendelsen til offentlige formål, specifikt skoleformål. Dermed indskrænkes ramme 1.R.13 tilsvarende. Kommuneplantillæg 16 sænker desuden den maksimale tilladte bebyggelsesprocent fra 90 til 65 og hindrer derved større fremtidige udvidelser af skolen.

Se kommuneplantillæg nr. 16 her

Offentlig høring og ændringer ift. høringsversionen

Planerne har været i offentlig høring i perioden 27. december 2016 til 21. februar 2017. Der blev modtaget én indsigelse i høringsperioden, der omhandlede redegørelse for arkæologiske forhold i lokalplanen. Indsigelsen er blevet imødekommet og lokalplanen er derfor tilrettet, ift. høringsversionen, med et redegørelsesafsnit om arkæologiske forhold (indsat på side 12-13).

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (planloven).

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på nævneneshus.dk.

www.nævneneshus.dk 

Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Sidst opdateret 03. april 2017