Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Nyborg Kommune har 21. august 2017 meddelt ikke-godkendelsespligt til omlægning til økologisk slagtesvineproduktion på ejendommen matr.nr. 10i m.fl. Ellinge By, Ellinge beliggende Ferritslevvej 99, 5540 Ullerslev.

Små-grise

Det vurderes, at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at det ikke vil påvirke naboerne væsentligt.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 35 i bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2017 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Kopi af afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses på linket nedenfor eller rekvireres på tlf. 63337159. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 26. september 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk

Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse.

Sidst opdateret 28. august 2017