Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 268

Nyborg Byråd har 31. januar 2017 vedtaget lokalplan nr. 268 - Nyborg Marina endeligt.

Luftfoto over Nyborg Marina

Lokalplanens formål er at muliggøre en omfattende modernisering af Nyborg Marina i overensstemmelse med 'Helhedsplan for Nyborg Marina 2016' og fungere som administrationsgrundlag for de fremtidige i området.

I forhold til det fremlagte lokalplanforslag er der foretaget enkelte ændringer af planen. Området omkring det gamle bådværft er udtaget af planen, og byggefeltet i forbindelse med sejlforeningens klubhus er ændret.

Se Lokalplan nr. 268 med tilhørende miljøvurdering her

Se 'Helhedsplan for Nyborg Marina 2016' her

Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 30 er ovenstående hermed bekendtgjort, og der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 i lov om planlægning.

Klagevejledning

Se klagevejledningen her

Sidst opdateret 02. februar 2017