Spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 til Danrice A/S, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, CVR-nr. 1573 6240

Tillæg til gældende tilladelse til tilslutning af processpildevand meddelt den 20. august 2009

Nyborg Kommune har meddelt Danrice A/S tilladelse til, i henhold til miljøbeskyttelsesloven, at øge den maksimalt tilladelige mængde spildevand pr. døgn til kloakforsyningens spildevands-system fra Danrice A/S, Odensevej 16, 5853 Ørbæk.

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår, kan læses her 
eller kan fås ved henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

Der kan skriftligt klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden, www.nmkn.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 28. august 2017, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Der er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol for den pågældende aktivitet, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger. 

Anmodning om aktindsigt skal ske ved skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdeling.

Sidst opdateret 31. juli 2017