Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Nyborg Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper på landbrugsejendommen Mosekrogen 2, 5853 Ørbæk. Der er givet tilladelse til at ændre dyreholdet fra en årsproduktion på 125 årssøer, 3.925 smågrise og 2.700 slagtesvin til en årsproduktion på 3.556, i de eksisterende bygninger.

Små-grise

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt er givet i henhold til § 14 i lov nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 17. april 2018.

Kopi af afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses på linket nedenfor.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 15. maj 2018.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside.

www.nmkn.dk 

Adgangen til klageportalen sker via borger.dk og virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Sidst opdateret 16. april 2018