Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til tilslutning af spildevand fra Fortum Waste Solutions A/S

Nyborg Kommune har meddelt en ny tilladelse, i henhold til miljøbeskyttelsesloven, til at aflede spildevand fra Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg til kloakforsyningens kloaksystem.

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår, kan læses på linket nedenfor eller fås ved henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

Revideret samlet tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøteknisk redegørelse vedr. revision af tilladelse til afledning af processpildevand

Der kan skriftligt klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.

www.nmkn.dk 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 31. januar 2018, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Der er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol for den pågældende aktivitet, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Anmodning om aktindsigt skal ske ved skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdeling. 

 

Sidst opdateret 02. januar 2018