Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 283

Offentlig bekendtgørelse af Lokalplan nr. 283 for et område til børnehave og park ved Provst Hjortsvej, Nyborg.

Byrådet har 29. maj 2018 vedtaget lokalplan nr. 283 for et område til børnehave og park ved Provst Hjortsvej, Nyborg, endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 5. juni 2018.

Se Lokalplan nr. 283 her

Planens indhold

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til børneinstitutionen Tumlebillen, Provst Hjortsvej 11, 5800 Nyborg, og en deraf medfølgende nedrivning af en eksisterende bygning. Dertil skal lokalplanen sikre, at områdets overordnede historiske struktur sikres bedst muligt.

Ændringer i forhold til forslaget

Lokalplanforslaget, der blev godkendt til høring, indeholdt forslag om at muliggøre udstykning af 4 grunde til boliger i områdets nordvestlige hjørne. Dette krævede en rammeændring i kommuneplanen. Det er i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 besluttet ikke at gennemføre en sådan ændring, hvorfor forslaget også udgår af lokalplanforslaget. Konkret medfører det:

  • At delområde 1 udgår, herunder udgår alle bestemmelser og al redegørelse, omhandlende udlæg til boliger.
  • At byggefeltet ved Tumlebillen tilrettes således, at en tilbygning mod nord muliggøres.
  • At bebyggelsesprocenten i 5.3 justeres fra 30 til 25. Der er tale om en tastefejl, og med rettelsen stemmer bebyggelsesprocenten således overens med kommuneplanen samt det, som er beskrevet i planens redegørelse.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Sidst opdateret 04. juni 2018