Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til Koledhus Grusgrav Koledhusvej 3A, 5853 Ørbæk

Nyborg Kommune har meddelt NCC Industry A/S tilladelse til, i henhold til miljøbeskyttelsesloven, at indpumpe og udlede vaskevand i forbindelse med opstilling og drift af grusvaskeanlæg på matr.nr. 24h, Svindinge By, Svindinge, tilhørende Koledhus Grusgav, Koledhusvej 3A, 5853 Ørbæk.

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår, kan læses på linket nedenfor eller kan fås ved henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Der kan skriftligt klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Miljøstyrelsen, Naturstyrelse, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.

www.nmkn.dk 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 13. juni 2018, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Der er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol for den pågældende aktivitet, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf.

ffentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Anmodning om aktindsigt skal ske ved skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdeling. 

 

Sidst opdateret 16. maj 2018