Afgørelse om reguleringsprojekt – Krydsning af Ravnholtafløbet med vandledning ved Odensevej 57, Ørbæk

Afgørelse om reguleringsprojekt - Krydsning af Ravnholtafløbet med vandledning ved Odensevej 57, 5853 Ørbæk ved matr.nr. 1h og 1g, Herrested By, Herrested.

Tre vandledninger

Herrested-Måre Vandværk ønsker i forbindelse med nedgravning af ny vandledning fra ny boring ved Kragelundvej og frem til Herrested-Måre vandværk  at gennemføre en styret underboring under Ravnholtafløbet ved Odensevej 57, Herrested. Denne form for ledningsnedlægning er mere skånsom end en egentlig fysisk nedgravning af vandledningen gennem vandløbet.

Den 21. september 2018 modtog Nyborg Kommune en ansøgning fra Korinth Entreprenørfirma A/S, der på vegne af Herrested-Måre Vandværk  søger om tilladelse til at krydse Ravnholtafløbet  ved Odensevej 57 i forbindelse med nedlægning af ny vandledning.

Det er oplyst at vandledningen  føres under vandløbet ved styret underboring, hvor boreprofilen sikrer at ledningen føres under vandløbet i en dybde af min. 1,5 m under vandløbsbund.

Boringens længde bliver i alt ca. 20 m, hvor der startes fra nordsiden  ca. 7 m fra vandløbsbred og sluttes ca. 7 m syd for vandløbsbred. Ved såvel start- som slutpunkt for boringen graves et hul i markerne med dimensionen: 2 m langt, 0.8 m bredt og 0.8 m dybt. Boringen udføres med styrestænger, hvor der efterfølgende trækkes en ø90 vandledning.

Oversigtskort

Fig. 1: Oversigtskort med placering af krydsningen ved Ravnholtafløbet.

Der foretages efterfølgende en fuldstændig reetablering af de involverede arealer.

Projekt vil berøre  matr. nr. 1h, Herrested By, Herrested og matr. nr. 1g, Herrested By, Herrested.

Afgørelse om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Nyborg Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbslovens bestemmelser og givet tilladelse til at Korinth Entreprenørfirma A/S kan gennemføre den ansøgte krydsning af Ravnholtafløbet ved Odensevej 57 ved styret underboring.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som kan ses her

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsforhold eller miljømæssige forhold kan vandløbsmyndigheden fravige bestemmelserne om at sende projektet i høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering (Bekg. nr. 834 af 27/6 2016). Nyborg Kommune har derfor undladt at sende projektet i høring.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Nyborg Kommune har truffet afgørelse om, at krydsning af Vindinge å ved Hindemaevej ved styret underboring af ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt efter § 21 i lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter. (LOVBEK nr. 448 af 10/05/2017).

Dette begrundes med at området hvor opgravning og den styrede underboring finder sted ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. det er ligeledes vurderet at den understyrede underboring ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rateområder eller få længerevarende negative konsekvenser for de dyre- og plantearter, der findes i området.

Se VVM-skema til vurdering af ikke-VVM-pligt her

Klagevejledning vedr. afgørelser om ikke-VVM-pligt og godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter vandløbsloven og over afgørelsen om ikke VVM-pligt, inden 4 uger fra offentliggørelse.

En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort/annonceret på Nyborg Kommunes hjemmeside 3. oktober  2018. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 31. oktober 2018, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 02. oktober 2018