Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297 og kommuneplantillæg nr. 8

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 297 – Mindre boliger ved ’Campushaven’ Sylleskovvej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har  9 oktober 2018 vedtaget lokalplan nr. 297 – Mindre boliger ved ’Campushaven’ Sylleskovvej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 16. oktober 2018.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 297

Kommuneplantillæg nr. 8

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at Campus Nyborg mangler studieboliger til deres elever. Planens formål er derfor at udvide det eksisterende boligtilbud af mindre boliger og ungdomsboliger, der fortrinsvis skal udlejes til unge. Dette er ikke muligt i den gældende lokalplan nr. 263.

Lokalplanen  skal skabe grundlag for disponering af arealerne i 2 delområder:

  • Delområde I: Området omkring børnehaven Valhalla, hvor der er 84 institutionspladser og i alt 24 ansatte. Forholdene for Børnehaven Valhalla ændres ikke, ud over en mindre ændring af afgrænsningen af deres område.
  • Delområde II: På  det tidligere Frisengårdens areal muliggøres etablering af nye boliger, i form af etagebyggeri med anvendelse til mindre boliger og ungdomsboliger, der fortrinsvis skal udlejes til unge. lokalplanen muliggøre opførsel af maks. 90 boliger, samt opsætter krav til bl.a. parkering, og bygningshøjder.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme behovet for et bred udbud af boliger i kommunen. Nyborg Gymnasium mangler studieboliger til deres elever.

Kommuneplantillægget skaber muligheden for nærtliggende lejemål i form af etageejendomme tæt på gymnasiet. Der er et øget behov for flere små ungdomsboliger, der ikke kan realiseres med bestemmelserne i den eksisterende ramme 1.B.43.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 4 indsigelser. Planen har efterfølgende været sendt ud i partshøring i 14 dage, hvor der er kommet 1 indsigelse. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Antallet af boliger fastsættes til maks. 90 boliger. I stedet for de 100 der var muligt i lokalplan forslaget.
  • Boliger på 1 og 2 værelses lejligheder skal overholde et p-krav på ¼ p-plads per bolig. Boliger på 3 værelser og over skal overholde et p-krav på 1½ p-plads per bolig.
  • For at muliggøre det større parkeringskrav udlægges i den sydlige del et p-areal, der i lokalplan forslaget var udlagt til grønt areal.
  • Der fastsættes et minimums afstandskrav på 8 meter til skel for den nordligst placerede blok.
  • Delområdeafgrænsningen på kortbilag 1 er præciseret, således at delområde 2 kun anviser de 8400 m2 som bebyggelsesprocenten afsættes efter.
  • Tilrettet placering af boligerne på kortbilag 2

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her www.naevneneshus.dk

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 15. oktober 2018