Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 288

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 288 for et højlager ved Danrice, Ringvej 14, Ørbæk og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 18. september 2018 vedtaget lokalplan nr. 288 for et højlager ved Danrice, Ringvej 14, Ørbæk og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 25. september 2018.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 288

Kommuneplantillæg nr. 4

Miljøvurdering for lokalplan nr. 288

Planernes indhold

Lokalplan nr. 288 er udarbejdet som et såkaldt lokalplantillæg til gældende lokalplan nr. 264 fra 2016, der vurderes stadig at udgøre et tidssvarende grundlag for områdets udvikling.

Lokalplan nr. 288 giver udelukkende mulighed for etablering af et højlager på op til 25 meter indenfor et afgrænset byggefelt i tilknytning til virksomhedens faciliteter ved Ringvej14/Odensevej 16, 5853 Ørbæk.

Lokalplanen indeholder bl.a. forskrifter om afskærmende beplantning samt krav til materialevalg for at mindske den visuelle påvirkning fra højlageret.

Der er herudover vedtaget et tillæg til Kommuneplan 2017, da den gældende kommuneplanramme for området, 3.E.4, kun giver mulighed for bygninger på op til 10 meters højde.

Med kommuneplantillægget gives der mulighed for etablering af ét højlager på op til 30 meters højde inden for rammeområdet.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Miljøvurdering af planerne

Lokalplan, inklusiv kommuneplantillæg, er omfattet af miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 1, da de er planer indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse, og da de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål (lovens bilag 2, nr. 10, litra a). Der er derfor foretages en miljøvurdering af planerne efter miljøvurderingslovens forskrifter.

Der er udarbejdet en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planerne med fokus på påvirkning af landskab og visuel påvirkning og af befolkningen og menneskers sundhed. Miljørapporten har været fremlagt ifm. høringen af planerne. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der bl.a. beskriver hvordan miljøhensyn er indarbejdet i planerne.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 24. september 2018