VVM-tilladelse til nedrivning af Ullerslev Renseanlæg og etablering af ny trykledning

Nyborg Kommune har 19. december 2019 meddelt Nyborg Forsyning og Service A/S en VVM-tilladelse til nedlæggelse af Ullerslev Renseanlæg og etablering af pumpestation til overpumpning til Nyborg Central Renseanlæg.

Indhold af afgørelsen med de stillede vilkår, samt  begrundelser og overvejelser der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af selve afgørelsen.

Se VVM-tilladelsen her

Der har været offentlig høring af udkast til VVM-tilladelsen i 8 uger, og der er ikke indkommet nogen høringssvar, og derfor ikke noget der er indarbejdet eller taget i betragtning.

Klagevejledning

Afgørelser efter §25 i VVV-loven samt afgørelse efter §28 i miljøbeskyttelsesloven kan på-klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede

Klageberettigede er Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens ud-fald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefrist

Klagen skal være givet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage

Klagen skal sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900,- kr. for private og 1800,- kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmesiden naevneneshus.dk.

https://naevneneshus.dk/

Afvise klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. §101 i miljøbeskyttelsesloven.

Sidst opdateret 20. december 2019