Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 26. februar 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 5. marts 2019.

Planens indhold

Kommuneplantillægget opdaterer Kommuneplan 2017’s støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur. Støjkortlægningen og støjkonsekvenszonerne bruges blandt andet til at sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, for eksempel boliger, inden for arealer, der er støjbelastede over Miljøministeriets vejledende grænseværdier for trafikstøj, medmindre der etableres afskærmende foranstaltninger.

Kommuneplantillægget ændrer ikke ved formulering af mål, retningslinjer, redegørelse eller lokalplanrammer, men udelukkende afgrænsningen af kommuneplanens støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget én indsigelse. Planen er ikke ændret i forbindelse den endelige vedtagelse i forhold til høringsversionen.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald.
Se klagevejledning via dette link.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 04. marts 2019