Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til kunstgræsbane i Vindinge

Nyborg Kommune har i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 meddelt tilladelse til udledning og nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane på ejendommen matr.nr. 6g og 6i, Rosilde By, Vindinge, beliggende Skolevej 15, 5800 Nyborg.

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår kan læses på linket nedenfor eller fås ved henvendelse til kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Omlægning/etablering af boldbaner til kunstgræsbaner er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, idet anlæggelse af kunstgræsbaner med tilhørende dræningsanlæg, som indgår i projektet, er medtaget i bilag 2, pkt. 10b): Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Nyborg Kommune har truffet afgørelse om, at omlægning af boldbane med nyt lysanlæg ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen (Bekg. Nr. 1225 af 25. oktober 2018: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)).

VVM-ansøgningen samt Nyborg Kommunes screeningsafgørelse indeholdende forudsætningerne for den trufne afgørelse kan læses nedenfor eller fås ved henvendelse til kommunens Teknik og Miljøafdeling.

VVM-ansøgning

VVM-afgørelsen

Klagevejledning vedr. afgørelser om ikke-VVM-pligt og tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og over afgørelsen om ikke VVM-pligt, inden 4 uger fra offentliggørelse.
En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Afgørelserne vil blive offentliggjort/annonceret på Nyborg Kommunes hjemmeside 13. marts 2019. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 10. april 2019, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 13. marts 2019