Forslag til lokalplan nr. 308

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 308.

Teknik- og Miljøudvalget har 9. marts 2020 godkendt forslag til lokalplan nr. 308 for et erhvervsområde og ny dagligvarebutik ved Vestergade, Nyborg til offentlig fremlæggelse. 

Det er lokalplanens formål, at give mulighed for en udvikling af erhvervsområdet langs Vester-gade til en blanding af lettere erhverv under hensyntagen til områdets synlige placering ved indfaldsvejen. Lokalplanen skal samtidig give mulighed for en flytning og modernisering af en dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning (den nuværende ALDI butik).
 
Med planen kan området anvendes til butikker i form af én dagligvarebutik og butikker til særlig pladskrævende varegrupper (bilforhandlere, møbelbutikker, byggemarked, m.m.), kontorer, serviceerhverv, tankstationer, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og håndværks- samt lettere industri, fremstillings- og værkstedsvirksomheder.
 
Planen fastsætter en række bestemmelser for skiltningen i området, der har til formål at give et mere harmonisk udtryk mod Vestergade. Bestemmelserne er baseret på Nyborg Kommunes Skiltepolitik fra 2016.
 
Gennem en række afværgeforanstaltninger sikres naboområderne mod væsentlig støjpåvirkning, ligesom det gennem krav om beplantning sikres, at den visuelle påvirkning mindskes.

Planforslaget er offentliggjort herunder fra 14. april til 13. maj 2020.

Se lokalplan nr. 308 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via email: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 13. maj 2020.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 308 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Planen omfatter et område, der allerede er udbygget, og af væsentlige ændringer muliggør planen en flytning af den i området eksisterende dagligvarebutik, ALDI. Gennem afværgeforanstaltninger i forhold til støj og visuel påvirk-ning sikres omkringliggende områder mod en væsentlig påvirkning fra den nye placering af butikken. Herudover gives ikke større byggemuligheder end, hvad der gælder for området i dag. Relevante miljøforhold i området forventes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 308.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”. 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Sidst opdateret 14. april 2020