Valgret

Valgret eller stemmeret er retten til at stemme ved valg og folkeafstemninger.

Valgret til Nyborg Byråd har alle, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge  eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Sidst opdateret 21. august 2017