Stemme på valgdagen

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort, som du har fået med posten, og gå ned til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme.

Mistet valgkort

Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx dit gule sundhedskort, pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Valgstederne (afstemningsstederne) har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget/afstemningen afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Valgkort skal afleveres ved dit valgbord

For at få udleveret din stemmeseddel på afstemningsstedet skal du aflevere det valgkort, som du har fået tilsendt med posten, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato.

Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx dit gule sundhedskort, pas eller kørekort. Det er således ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlen kan du enten sætte kryds ved et partinavn eller ved en kandidat. Du bestemmer selv, om du vil stemme på et parti eller stemme personligt på en kandidat. Hvis det er en folkeafstemning skal du enten sætte dit kryds ved ja eller nej. Du må dog kun sætte ét kryds på stemmesedlen, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på afstemningsstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hvis du har stemt personligt på en kandidat, der ikke får nok stemmer til at komme ind, vil din stemme stadig tælle som en stemme på det parti, som kandidaten er opstillet for.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på afstemningsstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. Der skal dog altid medvirke en tilforordnet vælger eller valgstyrer, når du skal have hjælp til at stemme. Det er for din egen sikkerhed og for at sikre, at der ikke er nogen, der påvirker dig til at stemme på en anden måde, end du ønsker.

Der er dog mulighed for personlig bistand udelukkende af en personligt udpeget hjælper hvis:

  • Vælgeren selv udtrykkeligt og utvetydigt giver ønske herom og
  •  Ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Hjælp til oplæsning af stemmesedlen

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper). Det kan være et familiemedlem, en ven eller en ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide om, hvad du har stemt.

Det gælder også oplysning om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke.

Stemmeafgivning i bil eller lignende (vognstemme)

Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet. Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Sidst opdateret 08. marts 2019