Kontaktperson i forbindelse med efterværn

Find ud af, hvad du kan forvente ved at have en kontaktperson i forbindelse med efterværn, og hvordan du søger.

Formål

Formålet med efterværn i form af en kontaktperson er at yde særlig støtte, der skal sikre, at unge, der op til det 18. år har haft kontaktperson jævnfør Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6 kan fortsætte støtten udover det 18. år.

Kommunen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 til unge i alderen fra 18. til det fyldte 23. år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig.

Hvem kan få hjælp?

Unge, der inden det fyldte 18. år, har haft kontaktperson, og hvor der fortsat er et behov for støtte, og den unge er indforstået med hjælpen.

Såfremt den unge på et senere tidspunkt indtil det fyldte 23. år oplever et behov for støtte, kan den unge rette henvendelse til sin bopælskommune og ansøge om, at efterværnet genoptages jf. Serviceloven § 76 stk. 4.

Dette gælder hvis:

  1. Den unge fortryder tidligere at have afvist støtte, og behovet fortsat er til stede.
  2. Den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte.
  3. Den unges støtte er ophørt, og behovet herfor opstår igen.

Hvad består hjælpen af?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan der bidrager til en god overgang til voksentilværelsen, herunder fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonen skal være til rådighed i form af personlig kontakt samt kontakt på telefon og SMS. Kontaktpersonen kan bistå i samtaler med uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere for eksempel jobcenter.

Kontaktpersonen bevilges efter Nyborg Kommunes service-niveau efter den unges behov og de udfordringer, der skal afhjælpes.

Sådan søger du

Du skal kontakte Social og Familie på telefon, mail eller brev, hvis du ønsker at søge om at få en kontaktperson i forbindelse med efterværn. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at:

  • Følge den handleplan, som du indgår sammen med kommunen, hvilket også betyder, at du skal følge dit uddannelses- eller beskæftigelsestilbud stabilt.
  • Du er indstillet på, at efterværn kun dækkes i en kort periode, og indtil du kan sluses ud til egen bolig.
  • At dit anbringelsessted samarbejder om at støtte dig til en udslusning til egen bolig.

Øvrige relevante oplysninger

Kommunen skal træffe afgørelse om efterværn efter gældende regler, senest når den unge fylder 17,5 år. Dette sker på baggrund af handleplanen, hvor sagsbehandleren tager stilling til, hvad der skal ske i forhold til den unges uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller når efterværn ikke længere opfylder dets formål; dog senest når den unge fylder 23 år.

Det er alene de foranstaltninger, der er nævnt i Servicelovens § 76, stk. 2, der kan opretholdes eller genetableres.

Såfremt den unge ikke er målgruppe for efterværn, skal der træffes afgørelse om dette. Forventes det, at den unge fremadrettet vil få behov for ydelser i voksenområdet, drøftes sagen på et overgangsmøde. Der kan være situationer, hvor kommunen vurderer, at du er bedre hjulpet ved at overgå til voksenafdelingen og de tilbud, der kan ydes her. 

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 76, stk. 2, 3 og 5 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Unge, der op til det 18. år har haft kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6 som har behov for at  fortsætte støtten udover det 18. år.

Kommunen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 til unge i alderen fra 18. til det fyldte 23. år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte.

Hvad omfatter indsatsen?

Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for den unge. Det kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan der bidrager til en god overgang til voksentilværelsen, herunder fastholdelse i uddannelse.

Kontaktpersonen skal være til rådighed i form at personlig kontakt samt kontakt på telefon og SMS. Kontaktpersonen kan bistå i samtaler med uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere for eksempel jobcenter.

Kontaktpersonens timetal bevilges ud fra den unges behov og de udfordringer, der skal afhjælpes.

Der kan eventuelt ydes aktivitetspenge. Der er et maksimalt beløb i kvartalet på 600 kr. inklusive kontaktpersonens udgifter.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider